Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 21.07.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa tačkom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine broj:01-02-58/11 od 28.02.2011. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva unutrašnjih poslova/Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna

5 / 278

01. Stručni suradnik za provođenje propisa o oružju i javnim okupljanjima u Policijskoj stanici Vitez - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni savjetnik za kontrolu, plan, analizu i nadzor u Odsjeku za finansijske poslove MUP-a - 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: provodi prvostepeni upravni postupak u vezi nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije kao i javnih okupljanja; izdaje propisana odobrenja iz ovih oblasti; zastupa na sudu po prekršajnim i drugim predmetima; izdaje propisane obrasce i potvrde; vodi propisane službene evidencije; brine se o oduzetom oružju; organizuje pregled oružja; obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
02. Opis poslova: vrši izradu rješenja o plaćama; obavlja nadzor i kontrolu zakonske osnovanosti i računske ispravnosti svih isplata, tačnosti i ažurnosti vođenja finansijskog, materijalnog i magacinskog knjigovodstva i nabavne službe; zakonitosti namjenskog korištenja sredstava i stara se o pravovremenom i pravilnom plaćanju nastalih obaveza; svakodnevnog rada blagajne, tačnosti i ažurnosti magacinskog poslovanja; učestvuje u izradi Budžeta i finansijskog plana; priprema podatke za informacije i izvještaje; sačinjava analize o poslovanju i drugim pitanjima iz oblasti finansijskog poslovanja; obavlja korespodenciju iz djelokruga poslova financijskog kontrolora; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uvjeti:Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:


Za poziciju 01.
- VSS, VII stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,


Za poziciju 02.
- VSS, VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,

 

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići
broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom :
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.