Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Novi Travnik
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 21.07.2011. godine

Na osnovu članKa 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa tačkom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine broj 01-02-58/11 od 28.02.2011. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Novi Travnik, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Novi Travnik

5 / 277

- Stručni saradnik za geodetske poslove u Odsjeku za urbanizam i katastar pri Službi za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar -1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: predlaže donošenje propisa i drugih akata iz djelokruga radnog mjesta i poduzima aktivnosti u cilju njihovog donošenja; rekognoscira teren zbog postavljanja tačaka gradske poligonometrije, te tačaka poligone mreže radi snimanja terena, vrši mjerenje u svrhu razvijanja poligonih vlakova, sređuje terenske zapisnike, polarno i ortogonalno snima detalje za katastarske poterebe u svrhu uplanjenja novoizgrađenih objekata visokogradnje kao pojedinih objekata niskogradnje, polarno i ortogonalno snima detalje za katastarske potrebe u svrhu cijepanja parcela, kao i promjene oblika i površine parcela, obavlja terenske uviđaje čija je svrha sagledavanje stanja na terenu u svrhu brisanja srušenih objekata iz katastarskog operata, kartira i iscrtava snimljene detalje na planovima novog premjera izrađenim na korektostat papiru, numerira novonastale parcele na planovima novog premjera izrađenim na korektostat papiru računa površine parcela u odgovarajućim knjigama, tzv."spisak detaljnog računanja", izrađuje prijavne „A" i „B" listove čija je svrha evidentiranje izgrađenih objekata u grafičkom i naravno- knjižnom dijelu katastarskog operata, izrađuje prijavne „A" i B" listove čija je svrha evidentiranje novonastalih parcela(građevinskih ili parcela za poljoprivredne svrhe) kao i parcela kod kojih je došlo do promjene oblika i površine u grafičkom i naravno-knjižnom dijelu katastarskog operata, izrađuje odgovarajuće skice premjeravanja za sve promjene u grafičkom dijelu katastarskog operata, upoređuje planove starog i novog premjera, unapređuje rad katastarskog ureda u informatičkom smislu, polarno i ortogonalno snima detalje na način koji omogućuje formiranje digitalnog katastra, učestvuje u radu komisija za izlaganje podataka premjera i katastra nekretnina i utvrđivanja prava na nekretninama, a također i u radu drugih komisija ukoliko se zatim ukaže potreba, vrši vještačenje u upravnom postupku koji se vodi pred službama Općine, vrši korespodenciju i ostvaruje kontakte sa organima uprave nadležnim za geodetske poslove na federalnom i kantonalnom nivou, prema potrebi učestvuje u radu stručnog tima za lokalni ekonomski razvoj, pružanjem stručne pomoći iz djelokruga svog radnog mjesta i u domenu svoje stručne osposobljenosti, prati stanje u ovoj oblasti, te pismenim putem pretpostavljenom rukovodiocu predlaže mjere za njeno unapređenje, kontinuirano prati propise i stručnu literaturu, neprestano radi na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju, te učestvuje na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organa državne službe koje mu u zadatak stavi pomoćnik načelnika

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:
- VSS/VII stupanj stručne spreme, završen geodetski ili građevinski fakultet - smjer geodezija
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Novi Travnik"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.