Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Kabinetu Premijera Vlade Kantona Sarajevo (broj konkursa 06/453)
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 14.07.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Kabineta Premijera Vlade Kantona Sarajevo, objavljuje

 
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kabinetu Premijera Vlade Kantona Sarajevo
06 / 453

- Šef kabineta u Kabinetu Premijera Vlade Kantona Sarajevo - 1( jedan) izvršitelj

Opis poslova: organizuje rad u Kabinetu; organizuje i planira sastanke po odluci Premijera, po potrebi prisustvuje sastancima, vodi zabilješke i prati realizaciju dogovorenog; priprema dopise i druge akte koje upućuje Premijer; donosi opće i pojedinačne akte kojima se regulišu pitanja iz radnih odnosa, plaća i zajedničke potrošnje; učestvuje u realizaciji projekata značajnih za Kanton i upoznaje Premijera o realizaciji istih; po potrebi prisustvuje sjednicama Vlade i daje sugestije Premijeru na predloženi materijal; ostvaruje saradnju sa ministrima, sekretarom Vlade, rukovodiocima stručnih službi i rukovodiocima drugih kantonalnih organa, vezano za djelatost Kabineta; u izvršavanju poslova Kabineta ostvaruje saradnju sa državnim, federalnim, kantonalnim, općinskim organima uprave, organizacijama, preduzećima, ustanovama i dr.; obavlja i druge poslove po nalogu Premijera.

Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.350,85 KM (2,92 x 462,62)

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS, VII stupanj, završen Pravni fakultet ili Fakultet političkih nauka ili Filozofski fakultet
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na natječaj:


a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).


b) Ostali kandidati dužni su dostaviti potrebnu dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko- podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:


„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kabinetu Premijera Vlade Kantona Sarajevo"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo dipl. iur.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.