Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo (broj konkursa (06/451)
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 07.07.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Općine Novi Grad Sarajevo, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo

06 / 451

 

01. Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslovei katastar nekretnina -1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni savjetnik na poslovima osnovne djelatnosti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina -1 (jedan) izvršitelj
03. Stručni saradnik za pravne poslove u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina -1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: vodi najsloženije upravne postupke iz nadležnosti Službe i iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa u prvostepenom upravnom postupku i samostalno priprema nacrte rješenja; po uputama pomoćnika općinskog načelnika, odnosno šefa Odsjeka, po potrebi vodi upravne postupke i rješava u upravnim stvarima u drugom stepenu i priprema nacrte rješenja; priprema prijedloge ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa u upravnom postupku, kao i rad na realizaciji tih akata; prati primjenu zakonskih propisa iz nadležnosti Odsjeka; daje mišljenje u pripremi prijedloga propisa i drugih akata iz imovinsko-pravne oblasti; vrši i druge poslove koje mu u zadatak stavi pomoćnik općinskog načelnika, odnosno šef Odsjeka; snosi ličnu odgovornost za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje datih mu poslova; izvještaj o svom radu podnosi pomoćniku općinskog načelnika odnosno šefu Odsjeka.
02. Opis poslova: vrši projektovanje i mjerenje geodetske mreže; vrši sva računanja vezana za geodetsku mrežu i njeno računanje; vrši kontrolu prijema elaborata geodetske mreže od drugih pravnih lica ovlaštenih za obavljanje te djelatnosti; izrađuje i dopunjuje skice poligona mreže, formira banku podataka poligonskih mreža na računaru; učestvuje u izradi katastra nekretnina; vrši i druge poslove koje mu u zadatak stavi pomoćnik općinskog načelnika, odnosno šef Odsjeka; snosi ličnu odgovornost za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje datih mu poslova; izvještaj o svom radu podnosi pomoćniku općinskog načelnika odnosno šefu Odsjeka.
03. Opis poslova: rješava jednostavnije upravne predmete iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa u prvostepenom upravnom postupku; vodi postupke radi utvrđivanja činjenica i izdaje uvjerenja o utvrđenim činjenicama; stručno obrađuje sistemska rješenja od značaja za oblast rješavanja imovinsko-pravnih i geodetskih poslova; izrađuje analitičke i druge materijale u okviru propisane metodologije (izvještaji, redovne i periodične informacije); obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stupanj, završen pravni fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
- VSS - VII stupanj, završen geodetski fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 03:
- VSS - VII stupanj, završen pravni fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na natječaj:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj drugoj državi, nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06. 04. 1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS;
3. dokaz o poznavanju rada na računaru;
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 19/V ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, bit će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v,
71000 Sarajevo
sa naznakom:
«Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo»
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.