Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 30.06.2011. godine

Na osnovu članKa 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona

4 / 263

 

01. Pomoćnik ministra za oblast rada i zapošljavanja, pravnih, općih i ekonomskih odnosa -1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni savjetnik za informaciono dokumentacione poslove -1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: utvrđivanje prijedloga poslova iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi, za godišnje i tromjesečne planove rada, davanje uputstava i usklađivanje rada u okviru organizacione jedinice, vrši izradu nacrta zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga organizacione jedinice, izradu nacrta pravilnika, uputstva i drugih provedbenih akata iz oblasti rada organizacione jedinice, obezbjeđivanje zakonitog, blagovremenog i stručnog vršenja poslova u organizacionoj jedinici, radi odgovore na poslanička pitanja iz oblasti rada organizacione jedinice i prijedloge izvještaja o radu Ministarstva iz djelokruga organizacione jedinice, vršenje najsloženijih poslova koji se odnose na stanje i pojave, a naročito u provođenju politike u izvršavanju zakona i drugih propisa iz djelokruga organizacione jedinice, objedinjavanje i usmjeravanje rada organizacione jedinice, pruža izvršiocima potrebnu stručnu pomoć u radu i raspoređuje im poslove po potrebi, odgovoran je za radnu disciplinu u organizacionoj jedinici i preduzima mjere za pokretanje postupka protiv prekršitelja radne discipline, odobrava u opravdanim slučajevima, izlazak u toku rada službenicima i namještenicima organizacione jedinice, stara se o provođenju zakonskih akata, kao i akata Skuštine i Vlade kantona koji se odnose na rad Ministarstva iz ekonomsko finansijskih oblasti, sudjeluje u pripremanju prijedloga, rješenja i nacrta akata iz svoje oblasti, a koji se tiču Ministarstva, učestvuje u planiranju potrebnih sredstava za materijalno zbrinjavanje korisnika socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, praćenje i proučavanje zakona i drugih propisa iz domena Ministarstva, predlaže donošenje i učestvuje u pripremi nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva, neposredno izvršavanje najsloženijih poslova i zadataka iz djelokruga odjeljenja, staranje o izvršavanju akata Vlade Tuzlanskog kantona iz nadležnosti Ministarstva, staranje o blagovremenoj obradi i izradi materijala koji se dostavljaju na razmatranje odgovarajućim organima, staranje o blagovremenom izvršavanju programa rada i planova rada Ministarstva, učestvovanje u pripremi nacrta finansijskog plana i staranje o namjenskom trošenju sredstava redovne djelatnosti Ministarstva, neposredno izvršavanje poslova vezanih za ostvarivanje prava službenika i namještenika po osnovama iz radnog odnosa-izrada rješenja i drugih pojedinačnih akata te vođenje i čuvanje evidencije iz te oblasti rada, izrada nacrta Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, Pravilnika o plaćama i drugih opštih akata Ministarstva, ostvaruje neophodnu saradnju i kordinaciju sa pomoćnikom ministra za socijalnu zaštitu, zaštitu civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom kod izvršavanja poslova stručnog savjetnika za ekonomsko-finansijske poslove i mlađeg samostalnog referenta za bazu podataka i statistiku-tehničkog sekretara, a koji se odnose na oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, radi i druge poslove koje mu odredi ministar.
02.Opis poslova: izrađuje planove, projekte i programe za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenog informacionog sistema, njegovo održavanje i nesmetano funkcionisanje; izrada metodologija i standarda za formiranje i razvijanje održavanja baze podataka, analiza tih podataka i njihovo publikovanje; vrši administriranje informacionog sistema, sistema elektronske pošte i Internet servisa; instalacija i podešavanje operativnog sistema na servere (DC; DNS; WEB mail i Proxy), nadogradnja novijih verzija softvera, odnosno instaliranje patcheva; instalacija i podešavanje aktivne mrežne opreme (router, switch, wireless LAN); vodi dokumentaciju o LAN-a opremi: resursi, smještaj pojedine opreme, tehnički podaci o računarima (proizvođač, model, konfiguracija, dodijeljene IP adrese...); planiranje razvoja LAN-a; planiranje i provođenje sigurnosnih mjera: dodjela prava na korištenje resursa, formiranje grupa korisnika s pravima pristupa i sl.; sigurnosno kopiranje podataka sa servera; podrška korisnicima ukoliko imaju problema u radu na mreži; održava dokumentaciju o instaliranom softveru - operativni sistemi, alati (antivirusni programi za nadzor mreže, razvojni alati itd.), korisnički programi; stalna informatička edukacija osoblja Ministarstva; praćenje novih informatičkih dostignuća, te njihova aplikacija u Ministarstvu i centrima; učešće, sa informaciono - dokumentacionog aspekta, u pripremi i izradi analiza, izvještaja i drugih materijala iz djelokruga rada Ministarstva; ostvarenje saradnje sa informacionim sistemima organa F BIH, kantona i općina; davanje prijedloga za osavremenjavanje i nabavku informatičke opreme; antivirusna zaštita i firewall; briga o održavanju i servisiranju sistema; praćenje rada sistema; praćenje opterećenja lokalne mreže; praćenje opterećenja servera (diskovi, CPU, memorija); pripremanje obavještenja za javnost o radu Ministarstva putem priprema saopštenja za javnost i drugih informativnih materijala; dostavlja prikupljene i obrađene podatke - informacije o radu Ministarstva radi plasiranja na Web stranice Vlade i svakodnevno ažuriranje; odgovara na postavljena pitanja građana i drugih pravnih subjekata organa po Zakonu o slobodi pristupa informacija; vrši izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti rada, zaposlenosti, nezaposlenosti i zaštite na radu u Tuzlanskom kantonu; prati i proučava stanje i pojave u oblasti rada, zaposlenosti i nezaposlenosti i zaštite na radu u Tuzlanskom kantonu (dalje: Kanton) i na osnovu prikupljenih podataka od JU Služba za zapošljavanje TK, drugih organa i pravnih lica, utvrđuje stanje i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih problema, odnosno za poboljšanje stanja u tim oblastima; kontaktira i sarađuje sa JU Služba za zapošljavanje TK po svim pitanjima koja se tiču rada, ustrojavanja i vođenja potrebnih evidencija iz oblasti rada, zapošljavanja i ostvarivanja prava nezaposlenih osoba, dostavljanja potrebnih podataka, analiza i izvještaja iz djelokruga JU Služba za zapošljavanje TK, Ministarstva za rad i socijalnu politiku odnosno Vladi Tuzlanskog kantona, i po svim drugim pitanjima koja se tiču rada, zapošljavanja i ostvarivanja prava nezaposlenih osoba; uspostavlja, vodi i čuva potrebne evidencije iz oblasti rada, zapošljavanja, zaštite na radu i drugim pitanjima iz svog djelokruga; ustrojava, vodi i čuva knjigu registra zaključenih kolektivnih ugovora (registar) u Tuzlanskom kantonu; radi i druge poslove po naređenju ministra i pomoćnika ministra.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:


Za poziciju 01.
-VSS-VII stupanj stručne spreme - završen filozofski fakultet, pravni fakultet, fakultet političkih nauka, ekonomski fakultet, mašinski fakultet ili tehnološki fakultet,
-najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS.


Za poziciju 02.
-VSS-VII stupanj stručne spreme - završen elektrotehnički fakultet ili prirodno matematički fakultet-odsjek informatika,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS,
-poznavanje rada na računaru (poznavanje IBM LOTUS-DOMINO programske platforme i neki od
međunarodnih certifikata - ECDL, CISCO, MICROSOFT ili IBM).

 

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

 

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,
3.dokaz o poznavanju rada na računaru za navedene aplikacije (za poziciju 02.)
4.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
sa naznakom:
''Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona"

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.