Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 30.06.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu
za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata

06 / 449

 

- Šef grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze za područje Općine Posušje -1( jedan) izvršitelj

Opis poslova: stara se o izvršenju zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga Sektora; obavlja poslove rukovođenja Grupom, stara se o provođenju zakona, podzakonskih propisa i drugih akata u vezi sa poslovima iz djelokruga Odsjeka; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Grupe; ostvaruje saradnju sa šefovima odsjeka kantona; provodi prvostepene upravne postupke u upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje činjenica o učešću u odbrambeno - oslobodilačkom ratu i u pripremama za odbranu zemlje, kao i u vezi sa svim drugim upravnim rješavanjima; prati stanje kretanja novčanih sredstava blagajničkog maksimuma; prati i kontrolira sistem materijalno - finansijskog poslovanja Grupe i dokumentira troškove i kretanje materijalnih sredstava i nekretnina, te realiziranje nabavke potrošnog materijala, sanitarija i drugih roba i usluga za potrebe Grupe; organizira poslove održavanja i higijene, rukovodi poslovima održavanja objekata i MTS na korištenju; brine se o dostupnosti i kvalitetu telekomunikacijskih i mrežnih usluga; vodi matičnu knjigu evidencije vozila i odgovoran je za njihovu pravilnu upotrebu, sigurnost i održavanje; prati rokove registriranja i servisiranja m/v; neposredno kontrolira i nadzire rad protokola - pisarnice i arhive; informira Šefa Odsjeka o stanju i problemima u izvršavanju funkcija Grupe i s tim u vezi podnosi mjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje i informacije; predlaže poduzimanje potrebnih mjera; obavlja i druge poslove koje odredi Šef Sektora
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.485,00 KM (4,50 x 330)

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS, VII stepen, završen fakultet političkih nauka - fakultet odbrane i sigurnosti, vojna akademija, pravni fakultet, prirodno - matematički fakultet ili neki drugi društveni ili tehnički fakultet
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko -podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.