Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Gradskoj upravi Grada Sarajeva
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 30.06.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Gradske uprave grada Sarajeva, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradskoj upravi Grada Sarajeva

06 / 448

 

01. Viši stručni saradnik za energetsku efikasnost - Stručna služba Gradonačelnika Grada Sarajeva - 2 (dva) izvršitelja,
02. Stručni saradnik - lektor za službene jezike - hrvatski jezik i književnost - Stručna služba Gradonačelnika Grada Sarajeva -1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: prati i proučava stanje i pojave u oblasti zdravstva, javnog transporta i javne rasvjete u gradu Sarajevu; na osnovu odgovarajućih podataka i prema utvrđenoj metodologiji radi na izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala o stanju i problemima u oblasti racionalnog korištenja energije u gradovima i predlaže rješenja za utvrđivanje politike i mjera u ovoj oblasti; radi na uspostavljanju sistema kontinuiranog praćenja potrošnje energije i energenata u javnim objektima; učestvuje u izradi odluka i drugih propisa i provedbenih akata s ciljem povećanja energetske efikasnosti u objektima javne namjene; priprema programe istraživanja u oblasti racionalnog korištenja energije u gradu Sarajevu i radi na njihovoj realizaciji; inicira pripremu projekta za apliciranje u EU fondovima; prati, analizira i podstiče rad privrednih subjekata u oblasti korištenja obnovljenih energija u gradu Sarajevu, provodi aktivnost s ciljem podizanja opšte javne svijesti o potrebi racionalnog korištenja energije kao i kontinuiranog informisanja građana po pitanju energije i energetske efikasnosti, prati i analizira cijene proizvoda i usluga u ovoj oblasti i predlaže odgovarajuće mjere, učestvuje u izradi prijedloga budžeta Odjeljenja; vrši i druge poslove po nalogu gradonačelnika.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.138,06 KM (2,40 x 474,19)

02. Opis poslova: obavlja poslove lektorisanja materijala za potrebe gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika, sekretara Gradske uprave, Gradskih službi, Zavoda za informatiku i telematiku, Stručne službe gradonačelnika grada Sarajeva i Gradskog vijeća; vrši i druge poslove po nalogu gradonačelnika i sekretara Gradske uprave.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.090,64 KM (2,30 x 474,19)

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:


Za poziciju 01.
- VSS, VII stupanj, završen mašinski ili arhitektonski fakultet,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- završen tečaj za energetskog savjetnika
- poznavanje rada na računaru


Za poziciju 02.
- VSS, VII stupanj, završen, filozofski fakultet - odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost naroda BiH
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. dokaz o završenom tečaju za energetskog savjetnika (pozicija 01.)
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko -podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradskoj upravi Grada Sarajeva"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo dipl. iur.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.