Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Gradačac
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 30.06.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Gradačac, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Gradačac

4 / 262

 

 

01.Urbanističko - građevinski inspektor u Odsjeku za inspekcije Općinske službe za opću upravu i boračko-invalidsku zaštitu -1(jedan) izvršitelj,
02.Stručni saradnik za poslove protokola i informisanje u Stručnoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika - 1(jedan) izvršitelj,
03.Stručni saradnik za upravno rješavanje u Odsjeku za urbanizam Općinske službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove -1 (jedan) izvršitelj

 

01. Opis poslova: provjerava da li se građenje objekata na određenom području vrši u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju, ima pravo i dužnost sudionicima u građenju rješenjem narediti otklanjanje nepravilnosti, obustavu građenja i uklanjanje građevine, ima pravo i dužnost rješenjem narediti obustavu upotrebe građevine ukoliko za istu nije pribavljena upotrebna dozvola, poduzima mjere iz svoje nadležnosti u pogledu građevina koje zbog fizičke dotrajalosti ili drugih razloga ne mogu da služe svojoj namjeni, kako bi se spriječilo postojanje opasnosti po život i zdravlje ljudi, saobraćaja ili okolnih objekata, vrši kontrolu građenja i kontrolu ispravnosti i potpunosti tehničke dokumentacije, poduzima mjere u pogledu bespravne izgradnje u zaštitnim zonama, vrši nadzor nad provođenjem općinskih propisa iz ove oblasti, vrši i druge poslove i radne zadatke po nalogu pomoćnika općinskog načelnika i šefa odsjeka.
02. Opis poslova: obavlja protokolarne i kabinetske poslove za potrebe Općinskog načelnika, prati pisanje o Gradačcu i općini, prati značajne datume i događaje i ličnosti, medijski prezentira iste i stara se o pripremi i upućivanju čestitki, aktivno prati i učestvuje u svim manifestacijama u kojima učestvuje ili organizuje općinski načelnik, priprema obavještenja za medije i zvaničnu internet stranicu općine, obavlja stručne poslove za rad radnih tijela općinskog načelnika (kolegij, savjeti i dr.), vrši i druge poslove po nalogu općinskog načelnika i sekretara.
03. Opis poslova: izvršava poslove i zadatke vezane za upravno rješavanje u prvostepenom upravnom postupku u okviru službe, vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama, sprovodi administrativna izvršenja rješenja i zaključaka, u skladu sa zakonom, radi na donošenju upravnih akata u okviru službe i saradnji sa ostalim državnim službenicima i namještenicima, prati propise iz oblasti službe te obezbjeđuje njihovu stručnu primjenu, izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije(tipski izvještaji, informacije i dr.), uspostavlja, izrađuje, vodi i održava propisane evidencije iz oblasti službe, prikuplja, sređuje, evidentira i obrađuje podatke prema odgovarajućoj metodologiji i uspostavlja odgovarajuće dokumentacione materijale, obavlja druge poslove iz nadležnosti službe, kao i poslove koje mu povjeri pomoćnik općinskog načelnika i općinski načelnik, odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova, za svoj rad odgovara šefu odsjeka i pomoćniku općinskog načelnika.
Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

 


Za poziciju 01.
-VSS-VII stupanj stručne spreme - završen građevinski ili arhitektonski fakultet,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS,
-položen stručni ispit u struci

Za poziciju 02.
-VSS-VII stupanj stručne spreme - završen fakultet društvenih nauka,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS,

Za poziciju 03.
-VSS-VII stupanj stručne spreme - završen pravni fakultet,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS.

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,
3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu u struci (za poziciju 01.)
4.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
sa naznakom:
''Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Gradačac"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 

 DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.