Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 30.06.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
2/312

 

- Stručni suradnik za odnose s javnošću - PR - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: uređivanje informativnih materijala iz djelatnosti Ministarstva, uređivanje informativnih materijala radi dostave i informisanja javnosti o radu Ministarstva, uređivanje vodiča i priručnika za odnose s medijima, uređivanje informacionih materijala radi strategije komunikacija i plana za njeno provođenje, vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, i to:
-VSS, VII/1 stupanj stručne spreme, završen fakultet političkih nauka - odsjek žurnalistike
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje engleskog jezika.


Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća b.b, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena
u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računalu
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća b.b.,
88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba ).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Adema Buća b.b.
88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.