Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 30.06.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
6 / 446

 

-Direktor Direkcije za ceste -1 (jedan) izvršitelj

-Opis poslova: rukovodi Direkcijom kao upravnom organizacijom u sastavu Ministarstva; predstavlja i zastupa Direkciju; utvrđuje prijedloge poslova i zadataka iz djelokruga rada Direkcije za godišnji program i plan rada Ministarstva; obezbjeđuje zakonito, blagovremeno i stručno vršenje poslova i zadataka Direkcije; utvrđuje prijedloge izvještaja o radu ministarstva iz djelokruga rada Direkcije, donošenje i potpisivanje stručnih i drugih akata u izvršavanju poslova i zadataka iz djelokruga rada Direkcije, osim akata koje potpisuje ministar; obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.260,00 KM (3,5x360)

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS - VII stupanj, završen građevinski, saobraćajni, mašinski ili ekonomski fakultet,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica
Hamdije Kreševljakovića 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko -podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde "
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.