Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika i prijem vježbenika u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona Središnja Bosna
Krajnji rok podnošenja dokumentacije za vježbenike je: 22.06.2011. godine, a za državne službenike 30.06.2011. godine

Na osnovu člank 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa tačkom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine broj 01-02-58/11 od 28.02.2011. godine, i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 35/06, 59/08 i 25/10), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika i prijem vježbenika u Kantonalnom tužilaštvu/tužiteljstvu Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

5 / 274


I Državni službenik
- Stručni saradnik - 1 (jedan) izvršitelj

II Vježbenik
- dipl. pravnik - 1 (jedan) izvršitelj

I Opis poslova: Pomaže tužiocima u proučavanju i spremanju predmeta, proučavanju pravnih pitanja u vezi sa radom Tužilaštva u pojedinim predmetima; vrši samostalno i pod nadzorom i uputstvima zamjenika glavnog tužioca ili tužioca stručne poslove vezane za rad Tužilaštva; prikuplja i sistematizira sve vijesti i komentare koji su povezani s Tužilaštvom, te o tome obavještava glavnog tužioca, zamjenike glavnog tužioca i druge tužioce; izrađuje i otprema saopćenja za štampu i informacije društvenim komunikacijskim medijima u skladu sa uputama i uz prethodno dopuštenje glavnog tužioca; obrađuje zahtjeve za pristup informacijama; objavljuje vodič za pristup informacijama, kao i indeks koji sadrži vrste informacija pod kontrolom javnog organa, oblik u kojem su informacije dostupne, kao i podatke o tome gdje se može pristupiti tim informacijama; obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i tužilaca.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS, VII stupanj, završen pravni fakultet
- položen pravosudni ispit
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

II Vježbenik

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:
- VSS, VII stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. univerzitetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60 % i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/06, 59/08 i 25/10).

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na period koji ne može biti duži od 2 (dvije) godine.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente za poziciju I (državni službenik), treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", a za poziciju II (pripravnik) u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika i prijem pripravnika u Kantonalnom tužilaštvu/tužiteljstvu Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.