Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 23.06.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, objavljuje,

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kabinetu predsjedavajućeg
i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

06 / 447

 

 

- Stručni saradnik za opće i finansijske poslove u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: izrađuje normativna akta kojima se reguliraju radni odnosi, zajednička potrošnja i slično zaposlenih u Kabinetu; obavlja poslove koji se odnose na stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za unos, obradu i praćenje finansijskih planova, izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije); izrađuje pojedinačne akte, prikuplja, sređuje i obrađuje određene podatke za vršenje pojedinih informaciono-dokumentacionih poslova, plaća i drugih naknada za potrebe Kabineta; izrađuje finansijski plan Kabineta i prati njegovu realizaciju; vrši administrativne poslove u vezi pripreme i organizacije službenih putovanja za potrebe Kabineta; vrši evidenciju prisustva radnika; vrši ostale poslove po nalogu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo i šefa Kabineta; dužan je raditi u skladu sa Standardom BAS EN ISO 9001:2000.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS - VII stepen; završen ekonomski fakultet ili fakultet javne uprave,
- najmanje 1 (jedna) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj drugoj od država, nastalih raspadom SFRJ, nakon 06. 04. 1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS;
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 19/V ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, bit će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko- podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v,
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.