Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Kantonalnom sudu u Sarajevu
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 23.06.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Kantonalnog suda u Sarajevu, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnom sudu u Sarajevu

6 / 445

 

01. Stručni saradnik - 2 (dva) izvršitelja
02. Stručni saradnik za IKT komunikacije -1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova: proučava i priprema predmete za sjednicu vijeća, proučava pravna pitanja u vezi sa radom suda u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte odluka i obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 934,00 KM (2,0x462,62)
02.Opis poslova: izrada planova i programa razvoja i povezivanja info sistema, rad na internetu, izrada programa evidencija upisničara, obavljanje i drugih poslova po nalogu predsjednika i sekretara suda vezanih za kompjuterski sistem.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 934,00 KM (2,0x462,62)

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:
Za poziciju 01:
- VSS - VII stupanj, završen pravni fakultet,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
-položen pravosudni ispit
Za poziciju 02:
- VSS - VII stupanj, završen elektrotehnički ili prirodno-matematički fakultet-odsjek
informatika ili drugi fakultet tehničkog smjera sa poznavanjem traženih aplikacija,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- dobro poznavanje i radno iskustvo u Windovs, NT/2000/2003 serverskim operativnim sistemima; Microsoft Exschange i Microsoft Office paketu; poznavanje koncepta mreža (LAN/WAN) i TCP/IP mrežom protokola

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (za poziciju 01)
4.dokaz o dobrom poznavanju i radnom iskustvu u Windovs, NT/2000/2003 serverskim operativnim sistemima; Microsoft Exschange i Microsoft Office paketu; konceptu mreža (LAN/WAN) i TCP/IP mrežom protokola (za poziciju 02)
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica
Hamdije Kreševljakovića 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko- podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnom sudu u Sarajevu "
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.