Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu gospodarstva Kantona Središnja Bosna
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 23.06.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa tačkom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine broj:01-02-58/11 od 28.02.2011. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva privrede/Ministarstva gospodarstva Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu gospodarstva Kantona Središnja Bosna

5 / 275


01. Kantonalni inspektor za cestovni promet -2 (dva) izvršitelja
02. Stručni saradnik za razvoj i arhitekturu informacionih sistema -1 (jedan) izvršitelj


01. Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor u cestovnom prometu; učestvuje u izradi propisa, analiza i drugih stručnih materijala, kojima se predlažu mjere za poboljšanje stanja u cestovnom prometu; blagovremeno odgovara podnositeljima predstavki na podnesene predstavke; nadzor javnog prijevoza putnika i stvari u unutrašnjem cestovnom prometu i nadzor javnog prijevoza putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu; nadzor prijevoza opasnih stvari; nadzor prijevoza za vlastite potrebe građana; nadzor taksi prijevoza; nadzor tereta i gabarita vozila.
02. Opis poslova: obavlja poslove kontrolora tehničke procedure razmjene podataka sa CIPS-om, VST-om, MUP-om, općinskim sudovima i drugim nadležnim organima; vodi evidenciju o podnesenim prekršajnim prijavama u elektronskoj formi - Registar novčanih kazni; samostalno projektuje baze podataka i aplikacije informacionih sistema; vrši administraciju sistema (operativnog sistema, mrežnih uređaja i telekomunikacijskih linkova); prati, predlaže i učestvuje u uvođenju savremenih tehnoloških rješenja za prijenos podataka, govora i slike; radi po uputama za osiguranje i zaštitu podataka; izvršava i sve druge poslove i zadatke u skladu sa zakonom i po nalogu glavnog inspektora.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01.
- VSS, VII stupanj stručne spreme, diplomirani inžinjer saobraćaja drumskog smjera
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
Za poziciju 02.
- VSS, VII stupanj stručne spreme, završen informatički fakultet, elektrotehnički fakultet-smjer informatika, prirodno-matematički fakultet-smjer informatika, ekonomski fakultet-smjer poslovna informatika
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje engleskog jezika

 

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

a) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju engleskog jezika za poziciju (02.)
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski
kanton, Kučukovići broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom :
« Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu gospodarstva Kantona Središnja Bosna»
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

 

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.