Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 23.06.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 1. Zakona o pruzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj:12/10 od 01.10.2010. godine), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

4 / 261


- Kantonalni saobraćajni inspektor - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: javne ceste, njihovu gradnju, rekonstrukciju, korištenje i održavanje; upravljanje i zaštitu javnih cesta i njezine infrastrukture; zaštitni cestovni pojas i njegovo korištenje; odvijanje javnog prevoza lica i stvari u unutrašnjem cestovnom saobraćaju (linijski cestovni prevoz autobusom, taxi prevoz, rentakar, prevoz za lične potrebe i dr.); licence za pojedine vrste prevoza u unutrašnjem cestovnom saobraćaju; rad autobusnih i teretnih stanica i cjenovnik usluga koji je pod nadzorom; provođenje propisa u međunarodnom i međuentiteskom cestovnom saobraćaju, osim u nadzoru koji vrše organi državne granične službe; vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje mu, u cilju redovnog i nesmetanog funkcionisanja Uprave odredi glavni kantonalni inspektor i direktor Uprave; obavlja i druge inspekcijske poslove po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave, za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS /VII stepen stručne spreme - završen saobraćajni fakultet cestovnog smjera,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS,
- položen stručni inspektorski ispit,
- položen vozački ispit za vozača „B" kategorije,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS,
3.dokaz o položenom stručnom ispektorskom ispitu (za kandidate koji imaju položen
stručni inspektorski ispit),
4. ovjerenu kopiju vozačke dozvole za vozača "B" kategorije
5. dokaz o poznavanju rada na računaru
6.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji nemaju položen stručni inspektorski ispit, isti su dužni položiti kada se za to steknu Zakonom utvrđeni uslovi.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
ul. Slatina br. 2., Tuzla
sa naznakom
"Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.