Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 16.06.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

4 / 260

 

-Viši stručni suradnik za kulturu i informisanje - 1(jedan) izvršitelj

Opis poslova:sačinjava prijedloge godišnjih i periodičnih programa i planova rada za oblast kulture i informisanja; priprema materijale za izradu i učestvuje u izradi godišnjeg i periodičnih izvještaja za područje kulture; po potrebi, sarađuje sa drugim službenicima u odjeljenju i sekretarom Ministarstva, radi blagovremenog, kvalitetnog, cjelovitog i efikasnog izvršenja poslova za područje svoga rada; izrađuje prijedloge standarda i normativa prostora i opreme za ustanove iz oblasti kulture; prikuplja građu i učestvuje u pripremama nacrta propisa iz oblasti kulture u saradnji sa stručnim savjetnikom za normativno-pravne poslove; vrši prikupljanje podataka za izradu godišnjeg programa rada i finansijskog plana Ministarstva, u oblasti kulture i informisanja, izrađuje prijedloge kriterija i normative za raspodjelu sredstava za ustanove kulture, te podršku organizatorima kulturnih manifestacija; prati primjenu zakona i drugih propisa u oblasti kulture; pruža stručnu pomoć ustanovama kulture po ovlaštenju ministra; ustrojava, vodi i ažurira bazu podataka o pravnim licima iz oblasti kulture i informisanja; vrši prikupljanje, analizu i obradu godišnjih programa rada ustanova kulture, izvještaja o radu upravnih odbora i direktora ustanova, ukazuje na propuste u radu i predlaže mjere za unapređenje njihovog rada; obavlja određene potrebne radnje u vezi sa polaganjem stručnih ispita u arhivskoj i bibliotečkoj djelatnosti; prati aktivnosti Ministarstva, dostavlja informacije za javnost putem elektronskih ili štampanih medija; priprema govore, čestitke, saopštenja, pozive i slično i poduzima potrebne radnje u organizaciji medijskog istupa ministra i drugih ovlaštenih službenika ministarstva; radi na svom stručnom usavršavanju; vrši i druge poslove iz oblasti kulture i informisanja po nalogu pomoćnika ministra za kulturu i sport i ministra; za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku ministra za kulturu i sport i ministru.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
-VSS-VII stupanj stručne spreme- fakultet žurnalistike ili drugi fakultet društvenih nauka,
-najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, nakon završene VSS,
-aktivno poznavanje engleskog jezika,
-završena doedukacija iz oblasti odnosa s javnosti,
-poznavanje rada na računaru (obavezno poznavanje MS Worda, MS Excela, MS Power Pointa i
Interneta).

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,
3.dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika,
4.dokaz o završenoj doedukaciji iz oblasti odnosa s javnosti ( diploma ili certifikat)
5.dokaz o poznavanju rada na računaru za navedene aplikacije,
6.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
sa naznakom
''Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.