Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Općini Lukavac
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 16.06.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine TK" br. 12/10), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Lukavac, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Općini Lukavac
4 / 259


- Pomoćnik načelnika za inspekcijske poslove u Službi za inspekcijske poslove - 1(jedan) izvršitelj

Opis poslova: Neposredno rukovodi Službom za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Služba); organizira i koordinira vršenje poslova iz nadležnosti Službe i odlučuje o rasporedu radnog vremena državnih službenika i namještenika; raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova i vrši nadzor nad njihovim radom; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje ovih poslova iz nadležnosti Službe; redovno upoznaje općinskog načelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Službe; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Službe; predlaže općinskom načelniku poduzimanje organizacionih, kadrovskih i drugih mjera kojima se osigurava efikasno izvršavanje poslova iz nadležnosti Službe; odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem općinskog načelnika; osigurava ostvarivanje prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa; lično izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale o stanju u oblasti iz nadležnosti Službe i predlaže općinskom načelniku odgovarajuće mjere za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike, izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata, kao i mjere za sprečavanje i otklanjanje štetnih posljedica; zastupa i predstavlja Službu u odnosu prema općinskom načelniku, a po ovlaštenju općinskog načelnika i u odnosu prema Općinskom vijeću i javnosti; odlučuje o korištenju finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi; učestvuje u realizaciji postignutih dogovora sa Sekretarom organa državne službe; izvršava i druge poslove po nalogu Sekretara organa državne službe.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:


- VSS/VII stupanj stručne spreme - završen građevinski fakultet, pravni fakultet ili neki drugi fakultet tehničke struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS.

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici), prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
3.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici
Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
sa naznakom
''Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općini Lukavac "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.