Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Doboj Istok
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 16.06.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 1. Zakona o pruzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj:12/10 od 01.10.2010. godine), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Općine Doboj Istok, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Doboj Istok

4 / 258

 

- Stručni suradnik za poljoprivredu, stočarstvo, vodoprivredu i šumarstvo, u Općinskoj službi za poduzetništvo i financije - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: prati i primjenjuje zakonske i druge propise iz oblasti poljoprivrede, inicira i predlaže mjere sjetve, kao i mjere za unapređenje poljoprivrede, stočarstva i šumarstva, vodi evidencije o neobrađenom poljoprivrednom zemljištu koje se koristi u nepoljoprivredne svrhe, ostvaruje saradnju sa nadležnim resornim ministarstvom kantona i sa drugim subjektima sa kojima je nužna saradnja za realizaciju određenih programa i provođenja aktivnosti iz ovih oblasti, radi na izradi bruto domaćeg proizvoda, dohotka individualnog sektora poljoprivrede, stočnog fonda za općinu, inicira programe razvoja, predlaže mjere i prati realizaciju, radi na sagledavanju posljedica elementarnih nepogoda, sudjeluje u radu stručne komisije i izradi izvještaja o tome, rješava zahtjeve iz oblasti poljoprivrede, radi izvještaje i informacije iz svoje oblasti, odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova u skladu sa pozitivnim propisima, obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik općinskog načelnika za poduzetništvo i financije.

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:
- VSS /VII stepen stručne spreme, završen poljoprivredni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS

 

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

 

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu, nakon sticanja VSS
3.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

 

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Ul. Slatina br. 2.
TUZLA
sa naznakom
"Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Doboj Istok"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


D I R E K T O R

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.