Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo (broj natječaja: 06/444)
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 16.06.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i članka 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 8 od 31.03.2011. godine), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Općine Novi Grad Sarajevo, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo

06 / 444

 

 

01. Stručni savjetnik za analitičko-planske poslove u Službi za privredu, obrazovanje, kulturu, sport i informisanje - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni savjetnik - interni revizor u Službi za finansije - 1 (jedan) izvršitelj
03. Viši stručni suradnik za održavanje, kontrolu i upravljanje modulima rashoda u okviru trezorskog sistema u Službi za finansije - 1 (jedan) izvršitelj

 


01. Opis poslova: Prati rad i rezultate poslovanja privrednih subjekata na području Općine, te na bazi prikupljenih ekonomskih, finansijskih i drugih podataka po završnom i polugodišnjem bilansu poslovanja, izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne, studijske i analitičke materijale sa ocjenom stanja poslovanja privrednih subjekata i prijedlozima mjera ka poboljšanju i uspješnijem poslovanju; izrađuje preglede i analize Razvojnih projekata preduzeća sa Općine; istraživanje tržišta rada - statistički pregledi zaposlenih lica u privrednim subjektima po školskoj spremi, vrsti školske spreme, starosnoj dobi - pokazatelji nezaposlenosti na Općini te komparacija sa planom potreba preduzeća; radi na izradi privrednih publikacija u cilju promocije privrede na Općini; po nalogu i uz saglasnost Općinskog načelnika i Pomoćnika općinskog načelnika sarađuje sa domaćim i međunarodnim organizacijama iz ekonomskog sektora; učestvuje u izradi elaborata, studija, programa. projekata, planova i procjena u oblasti ekonomskog razvoja: razvojna strategija sa metodologijom i pojedinačni projekti u ekonomskim sektorima; izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.); prati primjenu zakonskih propisa iz privredne oblasti; na bazi pojedinačnih izvještaja objedinjuje izvještaj o radu Službe; izvještaj o svom radu podnosi Pomoćniku općinskog načelnika odnosno Šefu odsjeka; snosi punu, ličnu odgovornost za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje datih mu poslova; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka.


02.Opis poslova: Priprema sve planove interne revizije; provodi planirane aktivnosti nakon odobrenja plana od strane Općinskog načelnika; priprema revizorske izvještaje o izvršenoj reviziji; priprema godišnje izvještaje o aktivnostima interne revizije; vodi evidencije svih aktivnosti interne revizije i čuva dokumentaciju vezanu za reviziju; stara se i odgovoran je za održavanje i poboljšanje kvaliteta upravljanja ISO 9001:2000; sarađuje sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine; obezbjeđuje primjenu svih zakonskih odredaba iz oblasti revizije u Općini Novi Grad Sarajevo; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika.


03.Opis poslova: Prati propise iz djelokruga svog rada; daje uputstva za konkretnu primjenu propisa iz računovodstva; učestvuje u izradi i pripremi budžeta Općine; stručno obradjuje podatke za pripremu završnog računa i izvještaja o izvršenju budžetskih rashoda; odgovara za primjenu propisa iz oblasti računovodstva, te blagovremenost, tačnost i ispravnost poslova koje obavlja; priprema podatke za periodične obrasce i unosi ih u obrasce; stara se i odgovoran je za održavanje i poboljšanje kvaliteta upravljanja ISO 9001:2000; Obavlja poslove u sistemu trezora sa ovlaštenjima u korištenju aplikacije i to u modulu: (Održavanje računovodstvenog flex-polja tj konta, službi, subanalitika, projekata i funkcija; otvaranje i zatvaranje razdoblja u GL; knjiženje u GL i iz pomoćnih knjiga; mogućnost unosa korektivnih knjiženja; unos naloga za knjiženje; odobrenje naloga; knjiženje; storniranje naloga; otvaranje/zatvaranje perioda u modulu Nabave; održavanje lokacija Nabave; održavanje ostalih informacija potrebnih za modul Nabave; pregled i pretraživanje informacija iz modula Nabave; otvaranje/zatvaranje razdoblja modula Obaveza; kontrola i održavanje svih informacija iz modula Obaveza; pregled i pretraga plaćanja, faktura, dobavljača i ostalih informacija iz modula Obaveza; unos/učitavanje bankovnih izvoda; ručno/automatsko poravnanje izvoda svih transakcijskih, kao i depozitnih računa Općine; održavanje informacija za pomoćnu knjigu Upravljanja gotovinom; pregled i pretraživanje informacija iz pomoćne knjige Upravljanja gotovinom); obavlja i druge poslove po nalogu Šefa odsjeka i Pomoćnika općinskog načelnika.

 

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

 


Za poziciju 01.
- VSS/VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.


Za poziciju 02.
- VSS/VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.


Za poziciju 03.
- VSS/VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na natječaj :
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

 

b) Ostali kandidati dužni su uz uredno popunjeni prijavni obrazac dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 19/V ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V, 71. 000 Sarajevo
sa naznakom
„ Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo
( konkurs broj: 06-34-8-259/11)"

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.