Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika i prijem vježbenika u Općini Travnik
Krajnji rok podnošenja dokumentacije za vježbenike je: 13.06.2011. godine, a za državne službenike: 16.06.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa tačkom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine broj 01-02-58/11 od 28.02.2011. godine, i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 35/06, 59/08 i 25/10), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Travnik, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
popunu radnih mjesta državnih službenika i prijem vježbenika u Općini Travnik

5 / 273


I Državni službenici
01. Stručni savjetnik za obuku i organizaciju struktura civilne zaštite i građana u Službi za civilnu zaštitu - na određeno vrijeme, do povratka odsutnog državnog službenika sa porodiljskog odsustva - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni saradnik za projekte u Službi za razvoj, privredu i vanprivredu - 1 (jedan) izvršitelj


II Vježbenik
- dipl. ing. geodezije - 1 (jedan) izvršitelj

I/01. Opis poslova: Organizira strukture CZ (jedinice, štabove, povjerenike, službe zaštite i spašavanja prema zakonu); prati izvršavanje zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti zaštite i spašavanja u MZ i drugim pravnim osobama; učestvuje u izradi procjene ugroženosti i plana zaštite spašavanja općine iz svog djelokruga; pruža stručnu pomoć nosiocima civilne zaštite i prati obavljanje tih poslova; koordinira poslove i zadatke iz oblasti obuke i organizacije JCZ, štabova, povjerenika i službi zaštite spašavanja i spašavanja sa planovima obuke sa Kantonalnom i Federalnom upravom CZ; organizira obuku struktura CZ; učestvuje u izradi elaborata za vježbe CZ i učestvuje u tim vježbama; sprovodi program temeljne i dopunske obuke građana; izrađuje podsjetnike, analize, izvješća i informacije, te planove i programe rada o pitanjima iz svoje mjerodavnosti; vodi propisane evidencije iz svoje mjerodavnosti; izrađuje normativno-pravna akta iz djelokruga rada službe - poduzimanje upravne radnje iz oblasti CZ; vrši i druge poslove koje u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Općine koje odredi pomoćnik načelnika.
I/02. Opis poslova: Učestvuje u izradi planova realizacije kapitalnih investicija; učestvuje u izradi elaborata o opravdanosti određenih projekata; stara se o rokovima, dinamici i svim tehničkim i operativnim detaljima projekata; daje prijedloge i sugestije za pokretanje projekata; učestvuje u pripremi stručnih materijala iz oblasti izrade projekata; vrši i druge poslove koje u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Općine odredi pomoćnik načelnika.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:


za poziciju I/01
- VSS, VII stupanj, završen pravni fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS, na istim ili sličnim poslovima
- poznavanje rada na računaru,


za poziciju I/02
- VSS, VII stupanj, završen ekonomski, građevinski, mašinski ili arhitektonski fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS, na istim ili sličnim poslovima
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika.

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS, na istim ili sličnim poslovima
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poziciju I/02)
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

II Vježbenik

Uvjeti: Pored opštih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:
- VSS, VII stupanj stručne spreme, završen fakultet za sticanje stručnog zvanja dipl. ing. geodezije.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. univerzitetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stupanja stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
4. rješenje o utvrđenom stupanju invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stupanj invalidnosti 60 % i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika VII stupanja stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/06, 59/08 i 25/10).

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na 1 (jednu) godinu.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente za pozicije I/01 i I/02 (državni službenici), treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", a za poziciju II (pripravnik) u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu na adresu:

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika i prijem pripravnika u Općini Travnik"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.