Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 09.06.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde

06 / 443-Direktor Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Opis poslova: neposredno rukovodi Pedagoškim zavodom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu:Zavod); zastupa i predstavlja zavod, obezbjeđuje zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost u izvršavanju poslova i zadataka i potpisuje službene akte Zavoda; raspoređuje poslove i zadatke zaposlenicima Zavoda; u skladu sa propisima stara se o dužnostima i odgovornostima zaposlenika u Zavodu; daje uputstva za rad zaposlenicima Zavoda; organizira i usklađuje rad Zavoda; obezbjeđuje zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost u izvršavanju poslova i radnih zadataka Zavoda; predlaže godišnji program rada Zavoda; podnosi godišnji izvještaj o radu Zavoda; predlaže i preduzima mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga rada Zavoda; imenuje komisije za obavljanje pojedinih poslova.
Pripadajuća osnovna neto-plaća za radno mjesto: 1.260.00 KM (3,50x360)

 

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS/VII stepen stručne spreme, završen fakultet koji omogućava rad u nastavi,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci,
-položen ispit za rad u nastavi.

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

 

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o položenom ispitu za rad u nastavi.
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 19/V ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba


Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde »
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


D I R E K T O R

Sead Maslo, dipl. iur

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.