Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo (broj natječaja: 06/441)
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 16.06.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i članka 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 8 od 31.03.2011. godine), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Općine Novi Grad Sarajevo, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo

06 / 441

01. Stručni savjetnik za urbanističko-arhitektonske poslove u Službi za investicije i komunalnu infrastrukturu - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni saradnik za integrisani lokalni razvoj u Službi za integrisani lokalni razvoj - 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: vrši izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada odsjeka kao što su poslovi sanacije i revitalizacije sportsko-rekreativnih i parkovskih površina, te poslovi unapređenja i zaštite okoliša; obavlja poslove urbanističko-arhitektonske struke na izradi elaborata, programa, projekata, planova i procjena te projektnih zadataka iz djelokruga rada odsjeka; vrši poslove stručnog nadzora i koordinacije na izvođenju radova sanacije i revitalizacije sportsko-rekreativnih i parkovskih površina i ostalim srodnim poslovima; snosi ličnu odgovornost za zakonito, blagovremeno, kvalitetno izvršavanje datih mu poslova.

02. Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za integrisani lokalni razvoj; vrši izradu analitičkih, informacionih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne i periodične informacije); prati i istražuje promjene i pojave u odgovarajućoj oblasti i vrši izradu potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim promjenama i pojavama; vrši prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrolu i mjerenje i obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i utvrđuje odgovarajući dokumentacioni materijal; vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:


Za poziciju 01:
- VSS /VII stupanj stručne spreme - završen arhitektonski fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci,
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
- VSS/ VII stupanj stručne spreme - završen ekonomski fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na natječaj:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06. 04. 1992. godine);
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS;
3. dokaz o poznavanju rada na računaru;
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 19/V ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, bit će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V, 71000 Sarajevo
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo»
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.