Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Novi Travnik
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 09.06.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa tačkom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna o davanju suglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-58/11 od 28.02.2011. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Novi Travnik, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Travnik

5 / 272

 

01. Pomoćnik načelnika pri Službi za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni savjetnik za razvoj i projekte u Odsjeku za privredu i razvoj pri Službi za privredu, razvoj, obnovu i stambeno-komunalne poslove - 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: Priprema i izrađuje materijale (odluke, opće akte, propise i dr.) iz djelokruga rada Službe za Općinsko vijeće i načelnika Općine i odgovara za blagovremenost u dostavljanju tih materijala, te njihov kvalitet i zakonitost, sačinjava izvještaj o radu Službe, provodi politiku i izvršava zakone, druge propise i opće akte i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblastima urbanizma, imovinsko-pravnih poslova i katastra i posljedice koje mogu nastati u toj oblasti, rukovodi i nadgleda aktivnosti vezane za prodaju i upravljanje nepokretnom imovinom Općine, eksproprijaciju, uzurpaciju, razgraničenje i dodjelu zemljišta, odgovoran je za zakonito raspolaganje općinskom imovinom i s tim u vezi poduzima i predlaže odgovarajuće mjere, obavlja poslove iz nadležnosti Općine u vezi sa koncesijama, inicira izradu ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko povjerilačkih odnosa u upravnom postupku i radi na realizaciji tih ugovora i akata, vrši pripremne radnje kod utvrđivanja općeg interesa, inicira i učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz oblasti prostornog uređenja, inicira i učestvuje u izradi prijedloga odluka i drugih akata iz oblasti urbanizma, imovinsko pravnih poslova i katastra koje donosi Općinsko vijeće, predlaže smjernice za izradu planske dokumentacije, priprema prijedloge odluka o pristupanju izradi, izmjeni ili dopuni i donošenju dokumenata prostornog uređenja, koordinira pripreme koje prethode izradi dokumenata prostornog uređenja, koordinira izradu programa uređenja neizgrađenog građevinskog zemljišta, učestvuje u javnim raspravama koje se organiziraju u vezi sa izrađenim prednacrtima zakona i drugih propisa iz navedenih oblasti, odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova, prema potrebi učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela, neprestano radi na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju, te učestvuje na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Organa državne službe po nalogu načelnika.
02. Opis poslova: Izrađuje elaborate, studije, programe, projekte, planove i procjene u oblasti privrede, poduzetništva i lokalnog ekonomskog razvoja, kao i projektnih zadataka za tu oblast, analizira i prati stanje, te prikuplja podatke i izrađuje programe u oblasti razvoja turizma, industrije, energetike, rudarstva, obrta, trgovine, ugostiteljstva i lokalnog prometa, analizira stanje u privredi i predlaže mjere za unapređenje razvoja privrede na području općine, analizira turističke resurse i predlaže mjere za razvoj turizma, učestvuje u izradi razvojnih strategija, prioritetnih i kapitalnih programa i projekata Općine, inicira i aktivno učestvuje u izradi strategije općine i plana lokalnog ekonomskog razvoja, priprema izvještaje o stanju i prioritetima, te usvojenim projektima za Općinsko vijeće, izrađuje elaborate ekonomske opravdanosti pojedinih projekata, te ulaganja općinskih sredstava u infrastrukturne i druge objekte na području općine, učestvuje u izradi kvartalnih, godišnjih i dugoročnih planova kapitalnih ulaganja, izrađuje planove realizacije kapitalnih investicija, sačinjava izvješća o realizaciji plana kapitalnih ulaganja, stara se o rokovima, dinamici i svim tehničkim i operativnim detaljima projekata, daje prijedloge i sugestije za pokretanje projekata, vrši stručnu pripremu i obradu za finansiranje projekata od strane viših tijela, donatora, banaka i međunarodnih institucija, vrši izradu pojedinačnih analiza o stanju, problemima i mogućnostima obnove i razvoja i predlaže mjere za njihovo unapređenje, izrađuje programe i izvještaje u vezi s elementarnim nepogodama i predlaže mjere za prevladavanje nastalih problema, učestvuje u pripremi predračuna u vezi s izgradnjom infrastrukturnih i drugih projekata, vrši pripremu projekata i ostale prateće dokumentacije za apliciranje projekata, u suradnji sa šefom Odsjeka izrađuje aplikacije i organizira apliciranje za potpore i fondove domaćih i međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija, te monetarnih fondova, ostvaruje usmene i pismene kontakte na engleskom jeziku sa privrednim subjektima, komorama, udruženjima, agencijama i drugim institucijama koje se bave praćenjem i planiranjem razvoja, usmeno i pismeno na engleskom jeziku kontaktira sa donatorskim, finansijskim i drugim organizacijama koje osiguravaju sredstva za realizaciju projekata u oblasti privrede poduzetništva i lokalnog ekonomskog razvoja, prisustvuje sastancima koji se održavaju radi pregovaranja o iniciranju i realizaciji projekata u oblasti razvoja, odgovara za zakonito, ažurno i pravodobno obavljanje poslova, prema potrebi učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela, kontinuirano prati propise i stručnu literaturu, neprestano radi na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju, te učestvuje na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Organa državne službe koje mu u zadatak stavi šef unutarnje organizacijske jedinice i pomoćnik načelnika.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to:


za poziciju 01:
- VSS, VII stupanj stručne spreme, završen pravni, geodetski, građevinski ili arhitektonski fakultet,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru


za poziciju 02:
- VSS, VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru,
- poznavanje engleskog jezika.

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).


b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poziciju 02)
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Travnik"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.