Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Tešanj
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 09.06.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), i članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/10) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Tešanj, objavljuje

  

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Tešanj5 / 270


- Stručni suradnik za planiranje i nadzor budžeta - 1 (jedan) izvršitelj


Opis poslova: stara se o primjeni i izvršenju zakonskih i drugih propisa iz oblasti finansija, posebno u dijelu sticanja i raspodjele javnih prihoda; daje prijedloge za donošenje općinskih propisa iz oblasti finansija, te inicijative za izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa; izrada preliminarne analize i procjene prihoda i rashoda za Budžet; vrši izradu nacrta budžeta i provodi javnu raspravu po istom; vrši izradu prijedloga budžeta i odluke o izvršenju budžeta; sagledava potrebu vršenja izmjena i dopuna budžeta i priprema odluku o istim; vrši planiranje i praćenje ostvarenja prihoda, te predlaže mjere za njihovo povećanje; sačinjava mjesečne izvještaje i analizu o ostvarenju prihoda; sačinjava tromjesečne izvještaje i godišnji izvještaj o izvršenju budžeta; sačinjava izvještaje i informacije za kantonalna ministarstva i druge nivoe vlasti; prati stanje raspoloživih budžetskih sredstava; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga odluka i drugih akata iz nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i to:


- VSS, VII stupanj stručne spreme, završen fakultet ekonomskog smjera
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računalu
- položen vozački ispit za vozača „B" kategorije

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. sveučilišna diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računalu
4. dokaz o položenom vozačkom ispitu za vozača "B" kategorije
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabran kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72.000 Zenica
sa naznakom
« Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Tešanj »
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

RAVNATELJ

Sead Maslo, dipl.iur.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.