Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Tuzla
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 09.06.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Tuzla, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općini Tuzla

4 / 251

-Glavni urbanističko-građevinski inspektor u Službi za inspekcijske poslove -1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: neposredno rukovodi radom inspektorata i poslovima koji se odnose na urbanističko-građevinsku inspekciju nad provođenjem federalnih i kantonalnih zakona i drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Općine, a koji spadaju u nadležnost urbanističko - građevinske inspekcije; po potrebi vrši neposredni inspekcijski nadzor, planira neposredno na terenu organizovanje vršenja inspekcijskog nadzora i u vršenju tih poslova odlučuje o poduzimanju mjera za koje je zakonom ovlašten; osigurava pravilnu i zakonitu primjenu propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor; prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora ostvaruje saradnju sa nadležnim kantonalnim i općinskim inspektorima u drugim oblastima nadzora, a koja se odnose na pitanja od zajedničkog interesa za vršenje inspekcijskog nadzora; odgovoran je za zakonito, efikasno i blagovremeno izvršavanje poslova iz nadležnosti inspektorata; priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih propisa i drugih akata; podnosi izvještaj o svom radu i radu urbanističko-građevinskih inspektora i građevinskih izvršilaca; izdaje usmene i pismene naloge inspektorima i građevinskim izvršiocima za vršenje inspekcijskog nadzora i od značaja za inspekcijski nadzor; priprema godišnji plan i program rada inspektorata; učestvuje u prekršajnom postupku kod nadležnog suda i u drugim slučajevima po izdatom prekršajnom nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka; za svoj rad odgovara pomoćniku načelnika; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika, vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima, u pisanom ili elektronskom obliku, nosi službeno odijelo ili drugu identifikacijsku oznaku (prsluk) za vrijeme vršenja inspekcijskog nadzora.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, i to:
-VSS - VII stepen stručne spreme - građevinski ili arhitektonski fakultet,
-najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme, od čega
najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima prostornog i urbanističkog planiranja ili
poslovima provođenja dokumenata prostornog uređenja,
-položen stručni ispit u struci,
-položen vozački ispit „B" kategorije,
-poznavanje rada na računalu.

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1.sveučilišna diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno
radnom iskustvu u struci na poslovima prostornog i urbanističkog planiranja ili poslovima
provođenja dokumenata prostornog uređenja,
3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu u struci,
4.vozačka dozvola „B"kategorije,
5.dokaz o poznavanju rada na računalu.
6.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75. 000 Tuzla
sa naznakom:
''Javni natječaj za popunu radnog mjesta
rukovodećeg državnog službenika u Općini Tuzla"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

RAVNATELJ

Sead Maslo, dipl.iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.