Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Goražde
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 09.06.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Općine Goražde, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Goražde

 

06 / 440

01. Šef Odsjeka za trezor u Službi za trezor, finansije i privredu - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za informiranje i odnose sa javnošću u Službi za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove - 1 (jedan) izvršitelj
03. Stručni suradnik za urbanizam u Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica - 1 (jedan) izvršitelj


01.Opis poslova: organizira rad Odsjeka i rukovodi Odsjekom; prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, predlaže mjere za njihovo sprovođenje, te odgovara za primjenu istih; obezbjeđuje pravilnost, blagovremenost, ekonomičnost i blagovremenost izvršenja posla; usklađuje, prati i kontrolira likvidaciju ukupnih općinskih rashoda budžetskih korisnika; prati ažurnost priliva prihoda; brine se i odgovoran je za pravilno i zakonito korištenje finansijskih sredstava; koordinira i radi na izradi završnog računa i godišnjeg izvještaja budžeta Općine; daje uputstva za vođenje knjigovodstva i upravljanje modulima u okviru trezora; kontrolira rezervaciju sredstava po ugovorima, narudžbenicama i fakturama; daje uputstva za konkretnu primjenu propisa koji reguliraju korištenje i raspolaganje sa sredstvima; predlaže program i plan rada Odsjeka; obavlja i druge poslove i radne zadatke koje mu odredi rukovoditelj službe.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.175,00 KM (2,50x470).

02. Opis poslova: prikuplja i obrađuje sve informacije iz općinskih službi, mjesnih zajednica i s teritorija cijele Općine i publicira ih putem medija; priprema i publicira sva saopćenja Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i općinskih službi; priprema i vodi press-konferencije Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i općinskih službi; koordinira s medijima i novinarima i koristi im kao servis informacija; planira, koordinira i realizira sve aktivnosti vezane za medijsku prezentaciju Općine, reklamne i propagandne aktivnosti i materijale; planira i realizira aktivnosti i zadatke iz planskih dokumenata vezanih za informiranje i Strategije za komuniciranje s javnošću; prikuplja informacije, uređuje i izrađuje bilten i druge publikacije; obavlja sve poslove portparola Općine; učestvuje u radu komisija, radnih timova i grupa; izrađuje godišnje planove aktivnosti za komunikaciju sa građanima i medijima za potrebe načelnika općine i općinskih službi; vodi zapisnike sa sastanaka kolegija općinskog načelnika kao i sjednica kojima prisustvuje po nalogu Općinskog načelnika; izrađuje izvještaje, redovne i periodične informacije iz Kabineta načelnika; obavlja sve poslove vezane za saradnju sa bratskim gradovima, gradovima sa kojima općina Goražde ima uspostavljene posebne odnose i održavanje redovnih kontakata sa istima; obavlja u koordinaciji sa šefom kabineta poslove organizacije protokolarnih aktivnosti načelnika općine i predlaže mjere za unapređenje istih; u saradnji sa Kabinetom načelnika, pomoćnicima i saradnicima učestvuje u organizaciji svih događaja koje organizira općina Goražde, privrednih, kulturnih, sportskih manifestacija kao i obilježavanje značajnih datuma i događaja; šalje službene dopise po nalogu načelnika kao i druge akte, te u saradnji sa načelnikom odgovara na pismena; vrši prevođenje akata sa engleskog na bosanski jezik i obratno; vrši svakodnevno, u saradnji sa općinskim službama, prikupljanje i sređivanje podataka koji se prezentiraju preko općinske web-stranice, interneta, web-kioska i ostalih vrsta multimedijske prezentacije i obezbjeđuje stalno prezentiranje tih podataka; obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik načelnika.

Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.034,00 KM (2,20x470).


03. Opis poslova: daje inicijativu i učestvuje u izradi programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta; analizira lokacije za izgradnju putem oglašavanja; predlaže objekte i grupe objekata za nadziđivanje; organizira izradu potrebnih analiza; predlaže lokacije, namjenu i izgled cjelokupnog sitnog i krupnog urbanog mobilijara starog karaktera na području Općine u koordinaciji sa ostalim nadležnim institucijama; vodi evidenciju analiziranih lokacija kao i planske dokumentacije; odgovara za zakonito, ažurno i uredno izvršavanje poslova koje mu povjeri pomoćnik općinskog načelnika; obilazi teren, utvrđuje urbanističko-tehničke i druge uvjete i sačinjava izvještaj; daje stručna mišljenja po predmetima u upravnom postupku iz oblasti urbanizma, građenja i komunalnih poslova; odgovara za posljedice nastale odobrenim intervencijama na osnovu datog stručnog mišljenja; utvrđuje urbanističko-tehničke uvjete građenja na određenoj lokaciji radi izdavanja lokacijskih informacija i urbanističkih saglasnosti; kontrolira i ovjerava u postupku izdavanja odobrenja za građenje da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa utvrđenim urbanističko-tehničkim uvjetima; učestvuje u izradi nacrta općinskih propisa, daje primjedbe i prijedloge o nacrtu propisa drugih organa vezanih za rad ove službe; pribavlja potrebne saglasnosti u postupku pripreme urbanističke dokumentacije i izdavanja urbanističke saglasnosti i lokacijske informacije; obračunava nakandu za uređenje građevinskog zemljišta; izvještaj o svom radu podnosi pomoćniku općinskog načelnika; obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.034,00 KM (2,20x470).

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem strojstvu, i to:
Za poziciju 01:
- VSS/VII stupanj stručne spreme - završen ekonomski fakultet,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci,
- poznavanje rada na računalu.

Za poziciju 02:
- VSS/VII stupanj stručne spreme - završen fakultet političkih nauka - dipl. novinar,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci,
- poznavanje rada na računalu.

Za poziciju 03:
- VSS/VII stupanj stručne spreme - završen građevinski ili arhitektonski fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci,
- poznavanje rada na računalu.

Prijavljivanje na natječaj:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. sveučilišna diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06. 04. 1992. godine);
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS;
3. dokaz o poznavanju rada na računalu;
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 19/V ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja, bit će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V, 71000 Sarajevo
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Goražde»
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


RAVNATELJ

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.