Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Stari Grad
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 09.06.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i članka 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 8 od 31.03.2011. godine), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Općine Stari grad Sarajevo, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stari Grad Sarajevo

 

06 / 442


01. Pomoćnik načelnika za obrazovanje, kulturu i sport - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za ostvarivanje prava RVI i porodica poginulih boraca - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za fakturisanje zakupnina - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: Obavlja poslove rukovodnog karaktera unutar Službe i odgovara za korištenje finansijskih,materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi. Neposredno rukovodi Službom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti službe, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti Službe (studijsko analitičke poslove kao: izrada analiza, izvještaja, informacija, mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih izvještaja, izradu projekata programa, planova iz oblasti Službe). Vrši najsloženije stručno operativne poslove, tj.provodipolitiku i izvršavanje zakona i drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti idjelatnosti ove Službe. Redovno upoznaje načelnika Općine o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Službe, predlaže poduzimanje potrebnih mjera. Prati rad svih uposlenih u službi, te kontroliše njihovu predanost i marljivost u radu, odnos prema sredstvima rada, odnos prema strankama, te racionalno korištenje radnog vremena i u skladu s tim daje prijedloge radnih ocjena za državne službenike i namještenike iz Službe. Vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Službe, izvršava poslove po nalogu načelnika Općine i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem Načelnika Općine. Preduzima mjere na poboljšanju kvaliteta rada i radne discipline. Stara se i organizuje vođenje evidencija korištenja godišnjih odmora i drugih vidova odsustvovanja sa posla značajnih za rad Službe (odsustvo zbog bolesti, plaćeno i neplaćeno odsustvo itd.) i o istom obavještava Službu za Finansije, Računovodstvo i Službu Kabineta - Personalno. Pomoćnik načelnika za svoj rad i upravljanje i za vršenje poslova iz nadležnosti Službe neposredno odgovara načelniku Općine. U skladu sa Zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.260,00 KM (12,00 x 105)

02. Opis poslova: Rješava jednostavne upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak). Vodi postupak i utvrđuje činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija. Izrađuje uvjerenja o tim činjenicama .Vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast BIZ. Izrađuje informativne i analitičke izvještaje u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije ili izvještaji). (Čl. 9. i 10. Uredbe) Obavlja i druge poslove koji se stave u zadatak od strane Pomoćnika Načelnika kao i druge poslove koji mu se stave u zadatak.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 892,00 KM (8,50 x 105)

03. Opis poslova: Vrši poslove redovnog fakturisanja zakupnina.Evidentira uplate zakupnina izvršenih putem blagajne Općine i knjiži izvode iz banke.Vrši unos podataka za AOP i prati sve promjene vezane za poslovne prostore i registruje ih.Evidentira nove ugovore,unosi izmjene podataka (visina zakupnine, kompenzacija ulaganja, promjene površine, etažiranje i dr.).Vrši prijem i obradu zahtjeva za procjenu uloženih finansijskih sredstava u adaptaciju poslovnih prostora i upućuje zahtjeve nadležnoj službi na analizu i konačnu procjenu.Vrši izradu i izdavanje finansijskih kartica zakupcima poslovnih prostora o stanju duga radi produženja ugovora, opomena i ostalih pravnih radnji koje preduzima Služba ili Općinsko pravobranilaštvo. U skladu sa Zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 892,00 KM (8,50 x 105)

Uvjeti: Pored opštih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.
- VSS/ VII stepen stručne spreme, završen fakultet društvenog smjera,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02.
- VSS/VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 03.
- VSS/VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera
ekonomskog usmjerenja,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računalu
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V
71000 Sarajevo

sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stari Grad Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


RAVNATELJ

Sead Maslo dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.