Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Gradačac
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 20.05.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine TK" br. 12/10), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Gradačac, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Gradačac
4 / 255

- Stručni saradnik za izvršenje budžeta i finansije u Odsjeku za budžet i finansije
Općinske službe za privredu, budžet i finansije - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu raspoloživih podataka, prati izvršenje budžeta tokom cijele godine i priprema godišnji izvještaj o izvršenju budžeta Općine, priprema periodične izvještaje o izvršenju budžeta, popunjava konsolidovane obrasce, vodi evidenciju obaveza iz budžeta Općine, priprema i daje naloge za prijenos sredstava po odobrenim projektima za neprofitne organizacije, prati likvidnost budžeta Općine, učestvuje u izradi svih akata Odsjeka za budžet i finansije, prati realizaciju projekata u okviru pozicije kapitalnih izdataka i drugih pozicija po potrebi, priprema i stručno obrađuje odgovore po zahtjevima iz budžeta u toku budžetske godine, samostalan je i nezavisan u svom radu, te snosi ličnu odgovornost za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje poslova koji su mu stavljeni u nadležnost, obavlja poslove u sistemu trezora sa ovlaštenjima u korištenju aplikacije i to u modulu: 1.održavanje zakonskih izvještaja i 2.kreiranje novih izvještaja sa podacima iz :Glavne knjige, obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi šef Odsjeka za budžet i finansije, pomoćnik općinskog načelnika za privredu, budžet i finansije i općinski načelnik, redovno upoznaje šefa Odsjeka za budžet i finansije o stanju obavljanja poslova i problemima koji se javljaju pri obavljanju tih poslova.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

-VSS - VII stepen stručne spreme - ekonomski fakultet,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici), prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon stečene visoke stručne spreme,
3.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici
Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
sa naznakom:
„ Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Gradačac "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.