Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Uredu za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije Vlade Federacije BiH
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 20.05.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, oglašava


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Uredu za
zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije Vlade Federacije BiH

06 / 438

 

01. Stručni savjetnik za propise iz oblasti društvenih djelatnosti -1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni saradnik za praćenje i izradu studijsko-analitičkih i drugih materijala u Sektoru za
propise iz oblasti pravosuđa i uprave, unutarnjih poslova, statistike i civilne zaštite -1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: Priprema nacrte mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti utvrđenih članom 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, utvrđuje prečišćene tekstove propisa koje donosi Vlada Federacije BiH ako je tim propisima ovlašten Ured; vrši druge poslove koje odredi pomoćnik direktora.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.353,00 KM (4,10x330)

02. Opis poslova: Vrši stručnu obradu i izradu svih analitičkih, informativnih i drugih materijala koji se odnose na usklađenost propisa sa propisima Europske unije i o tome sačinjava tipske izvještaje, redovne i periodične informacije i slično; vodi i ažurira bazu podataka (po oblastima) o usklađenosti zakona i drugih propisa sa propisima Europske unije; sudjeluje u pripremi sastanaka, stručnih seminara, edukacija i drugih oblika usavršavanja koje organizira Ured za državne službenike koji u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama neposredno rade na usaglašavanju zakona i drugih propisa sa propisima Europske unije; vrši druge poslove koje odredi pomoćnik direktora.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.221,00 KM (3,70x330)

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen, završen pravni fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen, završen pravni fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva/staža nakon sticanja VSS
- poznavanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na PC računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj drugoj državi, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS;
3. dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poziciju 02);
4. dokaz o poznavanju rada na PC računaru (za poziciju 02);
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 19/V ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko -podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v,
71000 Sarajevo
sa naznakom:
«Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Uredu za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije Vlade Federacije BiH»
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.