Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Centar
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 20.05.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 8 od 31.03.2011. godine), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Općine Centar Sarajevo, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Centar Sarajevo

06 / 437

01.Stručni saradnik za finansije u Službi za privredu i finansije - 1 ( jedan) izvršitelj
02.Stručni saradnik za održavanje, kontrolu i upravljanje modulima rashoda u okviru
trezorskog sistema u Službi za privredu i finansije - 1 (jedan) izvršitelj
03.Stručni saradnik za poslove urbanizma u Službi za upravu za prostorno uređenje i
komunalne poslove - 1 (jedan) izvršitelj
04.Stručni saradnik-sekretar mjesne zajednice u Službi za lokalnu samoupravu - 1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova: Prati problematiku u oblasti financija i predlaže rješenja za preraspodjelu i dodatne izvore prihoda; sačinjava informacije, analize i izvještaje iz oblasti finansijsko-računovodsvenih poslova i oblasti boračko invalidskih i socijalnih prava građana; sarađuje sa komisijama Općinskog vijeća, nadležnim ministarstvima i finansijskim institucijama; inicira program mjera za poboljšanje kvaliteta rada u oblasti finansija; prati priliv i odliv sredstava po namjenama; na osnovu izvještaja iz računovodstva o nenaplaćenim potraživanjima inicira mjere naplate u nadležnim službama; vrši poslove internog nadzora nad zakonitošću rada u oblasti računovodstva; odgovara za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova, obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik Općinskog načelnika.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto : 966,00 KM (9,20x105)

02.Opis poslova: Obavlja poslove analitičkog praćenja izdataka, prati trošenje budžetskih sredstava u skladu sa odobrenim budžetskim pozicijama i naplaćenim prihodima; prati i utvrđuje fondovsku i funkcionalnu klasifikaciju izdataka, vrši kontrolu naloga za plaćanje i odgovoran je za ispravno i blagovremeno elektronsko plaćanje; neposredno sarađuje sa likvidatorima i operaterima glavne i pomoćnih knjiga i odgovoran je za ispravnost podataka u poreskim prijavama; odgovara za zakonito i blagovremeno obavljanje poslove, obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik Općinskog načelnika
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto : 966,00 KM (9,20x105)

03.Opis poslova: Obilazi, utvrđuje urbanističko-tehničke uslove, sastavlja izvještaje, te daje stručna mišljenja po predmetima iz oblasti prostornog uređenja i građenja; odgovara za posljedice nastale odobrenim intervencijama na osnovu izrađenog stručnog mišljenja; inicira mjere za unapređenje stanja u ovoj oblasti; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti Službe; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka; obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik Općinskog načelnika.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto : 966,00 KM (9,20x105)

04.Opis poslova: Obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za organe mjesne zajednice; odgovara za realizaciju operativnih i drugih planova Službe ili naloženih poslova i zadataka; izrađuje prijedlog mjesečnog plana rada i izvještaja o radu; osigurava potpuno i blagovremeno informisanje građana mjesne zajednice po nalogu općinskih službi; prisustvuje svim sastancima organa mjesne zajednice; izdaje izvode iz matičnih knjiga i uvjerenja; na terenu neposredno prikuplja ili učestvuje u prikupljanju podataka neophodnih ili korisnih za općinske Službe, Općinsko vijeće ili njegove komisije; ažurno vodi evidencije i statističke pokazatelje; realizuje planirane i druge aktivnosti blagovremeno, a prema potrebama i očekivanjima stanovnika mjesne zajednice, kao i organa mjesne zajednice; predlaže aktivnosti usmjerene u pravcu daljeg razvoja lokalne samouprave, a posebno većeg učešća građana u odlučivanju; učestvuje u poslovima iz oblasti odbrane, civilne zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koje su u nadležnosti Općine; prati i primjenjuje propise u oblasti lokalne samouprave; odgovara za urednost prosturija mjesne zajednice, kao i dostupnost prostorija građanima, organima mjesne zajednice, te drugim subjektima kojima je odobreno korištenje; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka; obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik Općinskog načelnika.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto : 966,00 KM (9,20x105)

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
Za poziciju 01.
-VSS/VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru ( sve korisničke aplikacije u službi: Word, Excel, e-mail, Intranet,
primjena i korištenje AV zaštite, Protokol).
Za poziciju 02.
-VSS/VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru ( sve korisničke aplikacije u službi: Word, Excel, e-mail, Intranet,
primjena i korištenje AV zaštite i dr.).
Za poziciju 03.
-VSS/VII stepen stručne spreme, završen arhitektonski fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru ( sve korisničke aplikacije u službi: Word, Auto CAD, e-mail, Intranet,
primjena i korištenje AV zaštite i dr.).
Za poziciju 04.
-VSS/VII stepen stručne spreme, završen: pravni, ekonomski, fakultet političkih nauka, arhitektonski, građevinski, prirodno-matematički, mašinski, elektrotehnički, filozofski, poljoprivredni, šumarski, veterinarski, tehnološki, fakultet za sport i tjelesni odgoj, fakultet kriminalističkih nauka, filološki, teološki fakultet ili pedagoška akademija.
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru ( sve korisničke aplikacije u službi: Word, e-mail, Intranet,
primjena i korištenje AV zaštite i dr. ).

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru za korisničke aplikacije navedene kao poseban uslov
za svaku poziciju.
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V, 71. 000 Sarajevo
sa naznakom
„ Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Centar Sarajevo"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.