Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem vježbenika u Općini Neum
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 06.05.2011. godine

Na temelju članka 37. stavak 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), članka 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika VII stupnja stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/06, 59/08 i 25/10) i članka 1. Uredbe o produženju primjene Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", broj:1/11) i Uredbe Vlade HNK-a o izmjeni Uredbe o produljenju primjene Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-303/11 od 09.03.2011. godine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Općine Neum, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijem vježbenika u Općini Neum

2 /310


01. Vježbenik - diplomirani novinar - 1 (jedan) izvršitelj
02. Vježbenik - diplomirani inženjer građevine - 1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:


za poziciju 01.
- VSS, VII stupanj stručne spreme - završen završen filozofski fakultet, odsjek novinarstva ili drugi fakultet na kojem se stječe zvanje dipl.novinar


za poziciju 02.
- VSS, VII stupanj stručne spreme - završen građevinski fakultet

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika VII stupnja stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Napomena: Radni odnos vježbenika zasniva se na period od 1 (jedne) godine.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. sveučilišna diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BIH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija VII stupnja stručne spreme
3. uvjerenje zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stupnja stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji zavoda)
4. rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stupanj
invalidnosti 60% i više)
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton,
u Mostaru, Krpića br. 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba )

Izabrani kandidati dužni su dostaviti Agenciji ostale dokumente kojim dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim novinama, (računajući od posljednje objave) putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Krpića 3, 88000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za prijem vježbenika u Općini Neum"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.