Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Banovići
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 12.05.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine TK" br. 12/10), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Banovići, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Banovići
4 / 256

01. Stručni saradnik za stambeno-komunalne poslove - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvršitelj
03. Stručni saradnik za planiranje investicija, infrastrukturu i rekonstrukciju - 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: vodi jednostavne upravne postupke iz komunalne oblasti; vrši izradu nacrta godišnjeg programa i plana finansiranja komunalne djelatnosti i zajedničke komunalne potrošnje; vrši izradu sezonskih planova realizacije radova na čišćenju i održavanju javne čistoće za uže gradsko područje i prigradska naselja; priprema i izrađuje programe mjera za djelovanje organa i komunalnih preduzeća u slučaju prekida u pružanju komunalnih usluga; radi na izradi programa održavanja i popravke lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Banovići; brine o održavanju putne mreže u zimskom periodu; u saradnji sa Šefom odsjeka i odgovornim referentima učestvuje u pripremi dokumentacije za utuživanje po osnovu komunalne naknade i naknade za korištenje građevinskog zemljišta; obavlja i druge poslove iz domena svog radnog mjesta, koji mu se stave u zadatak; za svoj rad odgovoran je neposredno Šefu odsjeka i Pomoćniku načelnika.
02. Opis poslova: vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u prvostepenom postupku na osnovu dokaznih sredstava u imovinsko-pravnim stvarima; učestvuje u izradi prednacrta, prijedloga propisa i općih akata Općinskog vijeća i njenog izvršnog organa uprave; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama; sprovodi administrativno izvršenje Rješenja i zaključaka u skladu sa Zakonom; pruža pravnu pomoć strankama iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa; učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne i periodične informacije), obavlja i druge poslove iz domena svog radnog mjesta, koji mu se stave u zadatak, za svoj rad odgovoran je neposredno Šefu odsjeka i Pomoćniku načelnika.
03. Opis poslova: prati i primjenjuje zakonske i druge propise iz djelokruga svoga rada; vrši pripremu za izradu projektne i investiciono tehničke dokumentacije za program razvoja; vrši izradu programa za razvoj u oblasti privrednih, vanprivrednih djelatnosti i komunalne infrastrukture; oživljavanje postojećih i razvoj novih privrednih kapaciteta; saradnja sa inostranim humanitarnim organizacijama i kreditnim inostranim institucijama; daje stručne prijedloge za unapređenje razvoja; prati na terenu dinamiku i kvalitet realizacije projekata razvoja te o tome izvještava Pomoćnika načelnika službe; vrši pravovremenu pripremu i kompletiranje dokumentacije za kandidovanje programa; priprema i obrađuje zahtjeve za intervencije i rekonstrukciju u mjesnim zajednicama; prati realizaciju intervencija na terenu; obavlja i druge poslove iz domena svog radnog mjesta, koji mu se stave u zadatak; za svoj rad odgovoran je neposredno Šefu odsjeka i Pomoćniku načelnika.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:


Za poziciju 01:
-VSS - VII tupanj stručne spreme - završen pravni fakultet,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža/iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru


Za poziciju 02:
-VSS - VII stupanj stručne spreme - završen pravni fakultet,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža/iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru


Za poziciju 03:
-VSS - VII stupanj stručne spreme - završen građevinski fakultet,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža/iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici), prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci, nakon stečene visoke stručne spreme,
3.dokaz o poznavanju rada na računaru,
4.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici
Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
sa naznakom:
„ Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Banovići "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.