Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Usora
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 12.05.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa članom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 9/10), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Usora, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Usora

5 / 267

 

- Stručni suradnik za pitanja socijalne zaštite, zdravstva i izbjeglih i raseljenih lica - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Pruža stručnu pomoć u cilju pravilnog obavljanja poslova iz svoje nadležnosti; prati i istražuje socijalne probleme, promjene i pojave u oblasti socijalne zaštite, zaštite obitelji s djecom, zdravstvene zaštite, zaštite raseljenih lica i izbjeglica, zaštite civilnih žrtava rata; vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u prvom stupnju u vezi sa civilnim žrtvama rata, dječijim dodatkom, novčanim naknadama porodiljama sa evidencije Zavoda za zapošljavanje i porodiljama iz radnog odnosa, zdravstvene zaštite, ostvarivanja prava na materijalnu pomoć, ostvarivanja prava na stalnu novčanu pomoć; izdaje uvjerenja iz službene evidencije svim korisnicima iz socijalne zaštite; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu za potrebe neposrednog rukovoditelja; izrađuje periodična i godišnja izvješća o upravnom rješavanju; poduzima sve radnje koje su neophodne za vođenje upravnog postupka; obavlja stručno-operativne poslove u vezi sa provedbom izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite obitelji s djecom; utvrđuje stanje u oblasti zaštite obitelji s djecom, kao i posljedice koje mogu nastati u toj oblasti; predlaže mjere za rješavanje postojeće problematike iz navedenih oblasti; sudjeluje u razvijanju preventivnog rada u cilju smanjenja potreba za pružanjem neposredne pomoći; surađuje u rješavanju socijalnih problema; prema potrebi surađuje prilikom pružanja pomoći grupama i pojedincima kada nisu u stanju da sami riješe svoje probleme; prati i izučava zakone i druge propise iz svoje nadležnosti, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovoditelj, a koji se odnose na poslove ovog radnog mjesta; odgovara za stručno, efikasno, kvalitetno i blagovremeno obavljanje poslova, a izvještaje o svom radu podnosi šefu službe.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:


- VSS/VII stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet ili fakultet političkih nauka,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na natječaj :
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj  dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaj a, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.

Prijavu na natječaj , odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni natječaj  za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Usora"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.