Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika i prijem vježbenika u Upravnoj organizaciji Zavoda za urbanizam Općine Tuzla
Krajnji rok podnošenja dokumentacije za vježbenike je: 06.05.2011. godine, a za državne službenike 12.05.2011. god.

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH" br:35/06, 59/08 i 25/10), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Tuzla, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika i prijem vježbenika
u Upravnoj organizaciji Zavod za urbanizam Općine Tuzla
4 / 257


I - Državni službenik
01. Viši stručni saradnik za izradu razvojnih planova, detaljnih planova, urbanizam i projektovanje -1 (jedan) izvršitelj


II - Pripravnik
01. Pripravnik - diplomirani inženjer arhitekture -1 (jedan) izvršitelj

I/01.Opis poslova:poslovi izrade dokumenata prostornog uređenja:prostorni plan i urbanistički plan, poslovi izrade detaljnih planova prostornog uređenja:regulacioni planovi, urbanistički projekti, poslovi izrade planova parcelacije i projekata uređenja terena, poslovi u oblasti visokogradnje i niskogradnje:izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata objekata u oblasti visokogradnje, vrši poslove izrade dokumenata prostornog uređenja (stavljanje na raspolaganje nosiocu pripreme sve potrebne raspoložive planske dokumentacije), radi na davanju stručnih ocjena i stručnih mišljenja, prikupljanju, analizi (ocjeni) i sređivanju dokumentacije koji su osnov za izradu urbanističko-tehničke dokumentacije, vrši poslove na osiguravanju saradnje i usaglašavanju stavova sa vlasnicima nekretnina, korisnicima prostora i relevantnim učesnicima u njegovoj izgradnji i uređivanju (javne rasprave), vrši uviđaje na terenu u postupku izrade dokumenata iz oblasti prostornog uređenja i građenja, izrada stručnih mišljenja iz oblasti prostornog planiranja i razvoja, odgovoran je za zakonito blagovremeno i efikasno vršenje poslova, sprovođenje i primjena zakonskih propisa u oblasti prostornog planiranja, urbanizma, programiranja, projektovanja, organizacija izrade razvojnih i detaljnih planova u saradnji sa nosiocem pripreme, u saradnji sa nosiocem pripreme koordinira rad planiranja, daje opredjeljenja o dokumentaciji istraživanja kao podlozi za izradu planova, razrješava nastale dileme nakon uključivanja javnosti i revizije dokumentacije, uključivanje na izradi programa i plana aktivnosti za pripremu i izradu dokumenata prostornog uređenja, u saradnji sa nosiocem pripreme uključivanje na izradi smjernica za pripremanje i izradu razvojnih i detaljnih planova, odgovoran je za svaki segment, odnosno fazu rada unutar izrade svakog plana, odnosno projekata koji se rade u timovima, unosi sve prihvaćene primjedbe i sugestije u tekstualni i grafički dio nacrta, odnosno prijedloga plana, radi na pripremi i izradi stručnih mišljenja za potrebe općinskih službi i dr., obavlja poslove iz djelokruga odjeljenja zavisno od potreba u vezi sa poslovima upravne organizacije, obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine , kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
-VSS - VII stupanj stručne spreme - arhitektonski fakultet,
-najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
3.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web
stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

II/01. Pripravnik
Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
-VSS-VII stepen stručne spreme - diplomirani inženjer arhitekture.

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH",br:35/06, 59/08 i 25/10).
Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na 1 (jednu) godinu.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.),
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII
stepena stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (za kandidate kod kojih postoji utvrđen stepen
invalidnosti od 60 % i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba )

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente za poziciju I/01.(državni službenik) potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", a za poziciju II/ 02. (pripravnik) u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
sa naznakom
''Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika i prijem pripravnika
u Upravnoj organizaciji Zavod za urbanizam Općine Tuzla"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 

 

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.