Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstvu Finansija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 05.05.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
6 / 436

 

- Stručni saradnik za računovodstvene poslove - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: kontroliše tačnost i ažurnost vođenja finansijskog i materijalnog knjigovodstva; provjerava kartice i prati ispravnost knjiženja; prati propise iz oblasti računovodstva i stara se o njihovoj primjeni, pruža odgovarajuću pomoć referentima; kontroliše rad blagajne; učestvuje u izradi periodičnih izvještaja i izradi završnih računa; vrši unos novih dobavljača po zahtjevima budžetskih korisnika; vrši izmjene žiro-računa i unos novih; kontroliše ispravnost vođenja stalnih sredstava i učestvuje u aktivnostima oko popisa; vrši sravnjenje podataka sa dobavljačima; pregleda i kontroliše unešene transakcije u pomoćne knjige i Glavnu knjigu Trezora; povlači i vrši kontrolu izvještaja iz pomoćnih i Glavne knjige u vezi nabavke, obaveza i potraživanja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka;

Visina osnovne neto -plaće za radno mjesto: 972,00 KM (2,70 x3,60)

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

- VSS /VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 19/V ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V
71000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde "
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.