Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećih državnih službenika u Stručnoj službi Vlade i u Uredu Premijera Zeničko-dobojskog kantona
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 05.05.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/10) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Stručnoj službi Vlade i u Uredu Premijera Zeničko-dobojskog kantona

5 / 268


01. Sekretar Vlade - 1 (jedan) izvršitelj
02. Šef Ureda Premijera Kantona - 1 (jedan) izvršitelj


01. Opis poslova: neposredno rukovodi Stručnom službom i organizira poslove u Službi; pomaže Premijeru u pripremanju sjednica Vlade; osigurava punu saradnju Vlade i Skupštine; odgovara i brine se da svi materijali koji se dostavljaju od predlagača za dnevni red sjednica Vlade budu u propisanom obliku, sa potrebnom pratećom dokumentacijom i potrebnim obrazloženjem; brine o valjanosti akata, podnesaka koji se otpremaju iz Stručne službe; po odobrenju Premijera učestvuje na konferencijama za štampu i daje objašnjenja i razloge izmijenjenih, donešenih akata na sjednicama Vlade; sačinjava izvještaj o radu i plan rada Stručne službe; priprema aktivnosti sa ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave na sačinjavanju, objedinjavanju te dostavi Premijeru njihovih programa rada u svrhu izrade Programa rada Vlade; donosi propise i pojedinačne akte za koje je zakonom ovlašten; odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika u Službi iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom; odgovoran je za primjenu, provođenje i unapređivanje sistema upravljanja kvalitetom; neposredno odgovara i brine o ostvarivanju neophodne koordinacije u izvršavanju poslova iz nadležnosti Stručne službe; predsjedava sastancima kolegija, radnih tijela i Stručne službe sa drugim organima.


02. Opis poslova: neposredno rukovodi i organizuje vršenje svih poslova u Uredu; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje upute o načinu vršenja poslova; osigurava zakonito, blagovremeno i pravilno vršenje poslova; redovno upoznaje Premijera o stanju i problemima u vršenju poslova; predlaže poduzimanje određenih mjera Premijeru iz nadležnosti Ureda; izvršava poslove po nalogu Premijera, te prati njihovo izvršenje; osigurava dokumentacione materijale i podatke; organizuje i nadzire protokolarne poslove; izrađuje planove i programe rada Ureda; planira i obezbjeđuje izvršenje poslova iz nadležnosti Ureda i po nalogu Premijera organizuje sastanke i prijeme za potrebe Premijera; ostvaruje saradnju sa kantonalnim organima i općinskim službama kao i drugim organima i organizacijama u cilju izvršavanja poslova i zadataka iz nadležnosti Ureda; odgovoran je za primjenu, provođenje i unapređivanje sistema upravljanja kvalitetom; obavlja i druge poslove po nalogu Premijera.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:


Za poziciju 01.
- VSS, VII stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet
- najmanje 7 (sedam) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru


Za poziciju 02.
- VSS, VII stupanj stručne spreme, završen filozofski fakultet, pravni, ekonomski ili tehnički fakultet
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidati je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
« Javni natječaj za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Stručnoj službi Vlade i u Uredu Premijera Zeničko-dobojskog kantona »
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.