Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Kladanj
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 05.05.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine TK" br. 12/10), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Kladanj, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kladanj
4 / 252

 

01. Pomoćnik Općinskog načelnika Službe za finansije, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj - 1(jedan) izvršitelj
02. Sanitarno-komunalni inspektor - 1(jedan) izvršitelj
03. Stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove - 1(jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: Neposredno rukovodi radom Službe; Raspoređuje poslove na službenike i namještenike, daje upute o načinu obavljanja poslova, te organizira rad Službe; Osigurava blagovremeno, zakonito, pravilno i kvalitetno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Službe; Utvrđuje radne ciljeve, postignute rezultate u radu i predlaže ocjene za službenike i namještenike Službe; Predlaže poduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne dužnosti, kodeksa ponašanja ili nezakonitog rada službenika i namještenika iz Službe; Vrši procjenu rizika od mogućih grešaka, nepravilnosti, neovlaštene upotrebe materijalnih sredstava, neodgovarajućih rezultata rada u radu Službe i poduzima odgovarajuće mjere za sprečavanje nastajanja neželjenih posljedica; Izrađuje godišnji program rada Službe do kraja kalendarske za narednu godinu; Izrađuje planove rada za službenike i namještenike i obezbjeđuje njihovu realizaciju; Izrađuje akcione planove određenih aktivnosti iz nadležnosti Službe; Izrađuje redovna izvješća o radu Službe, a po potrebi i vanredna, kao i analize izvršenja mjesečnih planova rada; Predlaže Plan korištenja godišnjih odmora službenika i namještenika; Obezbjeđuje izradu nacrta i prijedloga općinskih propisa i akata iz nadležnosti službe za potrebe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća; Obezbjeđuje izradu pojedinačnih akata (rješenja, zaključaka i dr.) iz nadležnosti Službe koje donosi Općinski načelnik; Donosi i potpisuje akta i odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Službe za koja ga posebnim rješenjem ovlasti Općinski načelnik; Učestvuje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta Općine i Odluke o izvršavanju budžeta; Priprema i učestvuje u izradi svih informacija i izvješća iz oblasti budžeta; Prikuplja tokom cijele godine informacije, projekte i elaborate relevantne za pripremanje nacrta budžeta; Izrađuje analize, izvješća, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu raspoloživih podataka; Prati izvršenje budžeta tokom cijele godine i izrađuje godišnje izvješće o izvršenju budžeta Općine; Prati i analizira kvartalna izvješća budžetskih korisnika i predlaže dalju realizaciju sredstava; Prikuplja, obrađuje i analizira dokumentaciju i podatke koji se odnose na prihode i rashode budžeta Općine; Vodi evidencije potraživanja i obaveza budžeta Općine; Priprema periodična izvješća o izvršenju budžeta; Prati likvidnost budžeta Općine, Odgovara za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala iz nadležnosti Službe; Učestvuje u izradi plana javnih nabavki, prati realizaciju plana nabavki, prati i kontroliše proces javnih nabavki, realizaciju sklopljenih ugovora i o tome sačinjava izvjšća i dostavlja ih Općinskom načeniku; Organizuje izradu i prati implementaciju strategije i planova razvoja Općine; Organizira i vodi proces godišnje i petogodišnje revizije Strateškog plana razvoja Općine; Na osnovu rezultata revizije predlaže planove unapređenja sadržaja i implementacije strateškog plana Općine, na godišnjem nivou; Koordinira aktivnosti na utvrđivanju i provođenju politike razvoja; Sačinjava analitičke i druge materijale u okviru propisane metodologije (tipska izvješća, redovne i periodične informacije) u cilju informisanja nadležnih organa i organizacija o stanju i pojavama iz oblasti privrede, poljoprivrede, lokalnog i infrastrukturalnog razvoja; Planira i organizira savjetovanje, obuku i treninge za stanovništvo u cilju samozapošljavanja; Izrađuje programe samozapošljavanja; Organizira savjetovanja, obuke i treninge po određenim oblastima privrede; Izrađuje elaborate ekonomske opravdanosti ulaganja općinskih sredstava u infrastrukturne i druge objekte na području općine; Priprema odgovore na vijećnička pitanja iz nadležnosti Službe; Analizira stanje u privredi i predlaže mjere za unapređenje razvoja privrede na Općini; Analizira turističke resurse i predlaže mjere za razvoj turizma; Prati rad preduzeća koji obavljaju vodosnabdijevanja, odvođenja i prerade otpadnih voda, prikupljanja i odlaganja čvrstog otpada, održavanja javne čistoće, gradskih groblja, održavanja parkova i javnih parkirališta; Analizira procedure izdavanja rješenja za rad i predlaže mjere za poboljšanje kvaliteta usluga i procedura; Vrši koordinaciju aktivnosti učesnika u realizaciji programa i planova izgradnje i rekonstukcije objekata i sistema komunalne infrastrukture; Izrađuje programe i planove rada u oblasti obnove, izgradnje i razvoja poduzetništva; Kontroliše otkup i povrat stanova; Vrši koordinaciju u vezi sa izradom programa i projekata obnove, izgradnje i razvoja u svim oblastima od interesa za Općinu Kladanj; Organizira održavanje i upravljanje stambenim poslovnim i drugim prostorima u vlasništvu ili sa pravom korišćenja Općine Kladanj; Obezbjeđuje investiciono - tehničku dokumentaciju za potrebe uređenja građevinskog zemljišta i izgradnju komunalne infrastrukture; Obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika.

02. Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti komunalne djelatnosti, poslove i zadatke iz djelokruga rada; Po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno obaviještava podnosioca zahtjeva (prijave); Vrši pregled i nadzor nad obavljanjem djelatnosti individualne i zajedničke komunalne potrošnje; Donosi rješenja kojima naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama; U slučaju povrede zakona i drugih propisa podnosi zahtjev za pokretanje postupka; Provodi i prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovo izvršenje; Može poduzimati i odgovarajuće preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostatka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa čije izvršenje nadzire, kao što su: upozorenje fizičkih i pravnih lica na obavezu iz popisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka; Zapisnikom, izuzetno, može narediti izvršenje mjera u skladu sa zakonom, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlja ljudi i po imovinu; Vrši izdavanje sanitarne saglasnosti za izgradnju novih objekata, objekata u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata; Prima stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti; Učestvuje u izradi nacrta odluka i drugih akata iz nadležnosti Službe; Izrađuje mjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje o svom radu; Izrađuje stručne analize, informacije i materijale koji se odnose na pitanja iz svog djelokruga rada; Vodi upravni postupak u oblasti vodoprivrede i poljoprivrede; Izrađuje analize i izvještaje, informacije i programe iz oblasti stočarstva i ratarstva i prati realizaciju zaključaka po istim; Obrađuje i analizira podatke neophodne za praćenje stanja u poljoprivrednom sektoru, i predlaže mjere za poboljšanje u istom; Inicira i sudjeluje u realizaciji radnih dogovora u osiguranju lokalnih potreba poljoprivrednog stanovništva; Daje stručna mišljenja i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi viših nivoa vlasti, na njihov zahtjev; Učestvuje u pripremi prijedloga odgovora na vijećnička pitanja iz djelokruga radnog mjesta; Izrađuje operativne i kratkoročne planove kontrole plodnosti tla i definira prioritete u istraživanju parcela sa kojih se može ostvariti najveća dobit; Vodi evidenciju o obradivom i neobradivom zemljištu; Utvrđuje pojedinačne parcele poljoprivrednog zemljišta koje se ne obrađuju; Izrađuje kratkoročne planove sjetve i žetve po nalogu nadležnih institucija viših nivoa vlasti i prati njihovu realizaciju; Prima građane koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području Općine u svrhu njihovog informiranja; Zaprima i obrađuje zahtjeve i donosi rješenja o priznavanju prava korisnika novčane podrške iz oblasti ratarstva, pčelarstva, voćarstva i povrtlarstva i proslijeđuje ih nadležnom ministarstvu; Učestvuje u radu komisije za obračun bruto vrijednosti domaćeg proizvoda i miješanog dohotka individualnog sektora poljoprivrede; Pruža stručnu pomoć pravnim i fizičkim licima i udruženjima iz oblasti poljoprivrede; Organizira treninge i edukacije u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje i povećanja zaposlenosti ruralnog stanovništva; Učestvuje u stručnim komisijama kao vještak u upravnom postupku za potrebe općinskog organa uprave; Izvršava i prati izvršavanje obaveza i prava Općine koja proističu iz Zakona o zaštiti prirode, Zakona o zaštiti voda, Zakona o zaštiti zraka i drugih zakonskih propisa koji regulišu oblast zaštite i iskorištavanja prirodnih resursa; Utvrđuje i prati stanje u oblasti ekologije, zaštite okoliša i iskorištavanja prirodnih resursa, te predlaže mjere, radnje i postupke u cilju sprečavanja nastanka štetnih posljedica i prati realizaciju tih mjera i radnji; Obavlja koordinaciju poslova i zadataka svih učesnika u oblasti zaštite okoliša i iskorištavanja prirodnih resursa na općinskom nivou; Inicira izradu, učestvuje u izradi, prati realizaciju planova i projekata iz djelokruga radnog mjesta; Učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz djelokruga radnog mjesta; Daje stručna mišljenja u oblasti zaštite okoliša i iskorištavanja prirodnih resursa na općinskom nivou; Utvrđuje tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata a u oblasti zaštite okoliša; Vrši pregled tehničke dokumentacije i provjerava njenu usklađenost sa normama i standardima za oblast zaštite okoliša; Vrši koordinaciju poslova i zadataka svih učesnika u oblasti komunalne djelatnosti; Učestvuje u izradi prijedloga općinskih propisa iz oblasti komunalne djelatnosti; Učestvuje u izradi programa i planova iz oblasti komunalne djelatnosti; Prikuplja izvještaje o prekopavanju javnih površina, sječi i sadnji stabala na javnim površinama, te o tome sačinjava službenu evidenciju; Pribavlja potrebna mišljenja, nalaze i saglasnosti u vezi sa sječom i sadnjom parkovskog i alejnog zelenila; Surađuje sa predstavnicima mjesnih zajednica na poslovima unapređenja komunalne higijene i održavanja javnih površina; Uspostavlja katalog zagađivača na području općine te uspostavlja bazu podataka iz oblasti zaštite okoliša i vodoprivrede; Predlaže mjere za unapređenje zaštite okoliša a u nadležnosti Općine; Učestvuje u prvostepenom postupku izdavanja urbanističkih saglasnosti i daje elemente za određivanje urbanističko-tehničkih uslova u oblasti zaštite okoline i vodoprivrede; Vrši i druge poslove iz djelokruga Službe, po nalogu Pomoćnika načelnika i Općinskog načelnika.

03. Opis poslova: Vodi postupak utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja; Vodi postupak uređenja međa na dodijeljenom građevinskom zemljištu; Vodi postupak utvrđivanja prava ranijeg vlasnika na promet nacionalizovanog zemljišta (pravo preče kupovine); Vodi postupak uspostave ranijeg vlasničko-pravnog odnosa na građevinskom zemljištu; Vrši pripremne radnje kod utvrđivanja opšteg interesa i priprema Prijedlog rješenja Općinskom vijeću; Vodi postupak utvrđivanja naknade za preuzeto zemljište ranijim vlasnicima; Vodi postupak utvrđivanja naknade u slučaju uspostave ranijeg vlasničko-pravnog odnosa na građevinskom zemljištu; Vodi postupak rješavanja uzurpacija zemljišta; Vodi postupak eksproprijacije, arondacije, nacionalizacije zemljišta; Vodi postupak privatizacije zemljišta; Vodi postupak utvrđivanja granica šuma, između šuma i šumskog zemljišta u privatnoj svojini s jedne strane i šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini sa druge strane; Vodi postupak utvrđivanja gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja; Vodi postupak povrata napuštenih nepokretnosti; Vodi postupak oduzimanja, prenosa i ograničenja prava na nepokretnostima u državnoj svojini; Samostalno rješava imovinsko-pravne odnose, obavlja uviđaj na licu mjesta, vodi usmene rasprave i utvrđuje sve činjenice koje su neophodne za donošenje konačnog rješenja u ovoj oblasti; U slučaju pokretanja upravnog spora iz oblasti poslova koji pripadaju ovom radnom mjestu, daje izjašnjenje na tužbu; Ostvaruje saradnju sa Općinskim pravobranilaštvom i komisijama Općinskog vijeća u poslovima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kao i nadležnim federalnim i kantonalnim organima iz imovinsko-pravne oblasti; Izrađuje prijedloge normativnih akata iz imovinsko-pravne oblasti; Poziva i saslušava stranke, vještake (geodetske, građevinske, poljoprivredne i druge struke) i ostale učesnike u postupku; Izrađuje prijedloge svih odluka i rješenja za Općinsko vijeće kod odlučivanja u postupku rješavanja imovinsko pravnih odnosa; Vrši izradu ugovora i drugih normativnih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa u upravnom postupku i radi na realizaciji tih ugovora i akata; Prati primjenu zakonskih propisa iz nadležnosti Službe; Daje stručna mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi kantona i federacije iz oblasti poslova ovog radnog mjesta; Pruža pravnu pomoć davanjem stručnih objašnjenja iz imovinsko-pravne oblasti; Radi i na ostalim imovinsko pravnim poslovima; Snosi ličnu odgovornost za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje datih mu poslova; Obavlja druge poslove koje mu povjeri Pomoćnik načelnika i Općinski načelnik.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
-VSS - VII stupanj stručne spreme - završen ekonomski, pravni ili fakultet tehničkog smjera,
-najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
-VSS - VII stupanj stručne spreme - završen fakultet tehničkog ili pravnog smjera,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
-položen vozački ispit „B" kategorije
-poznavanje rada na računaru.


Za poziciju 03:
-VSS - VII stupanj stručne spreme - završen pravni fakultet,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici), prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon stečene visoke stručne spreme,
3.dokaz o poznavanju rada na računaru ,
4.dokaz o položenom ispitu za vozača „B" kategorije (za poziciju 02),
5.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici
Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
sa naznakom:
„ Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kladanj "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.