Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Olovo
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 05.05.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa članom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 9/10), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Olovo, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Olovo

5 / 265

 

- Viši stručni saradnik za urbanizam i prostorno planiranje - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Prati i izvršava zakone i druge propise iz oblasti urbanizma; vrši izradu planova i programa iz djelokruga odsjeka; izrađuje analize, izvješća, informacije i dr. slične poslove iz nadležnosti odsjeka; vodi organizacione aktivnosti vezane za izradu prostorne i urbanističko planske dokumentacije; organizuje javnu raspravu o prostornoj i drugoj urbanističko planskoj dokumentaciji; učestvuje u izradi opštinskih propisa iz oblasti urbanizma; obavlja poslove u vezi sa provođenjem usvojenih planova; predlaže izmjene i dopune planova; priprema planove parcelacije zemljišta; izrađuje projektne zadatke u vezi sa provođenjem planova; priprema elemente za tendere iz oblasti urbanizma; priprema programe uređenja građevinskog zemljišta; učestvuje u radu komisije za davanje stručnih ocjena; priprema urbanističko tehničke i druge uslove i daje stručnu ocjenu u postupku za izdavanje urbanističke saglasnosti za složenije privredne, infrastrukturne i druge objekte; na osnovu uočenih stanja predlaže pokretanje postupka, izmjena i dopuna, kao i donošenje planova; priprema izvode iz prostorno-planske dokumentacije u postupku izdavanja mišljenja za drugostepeni organ; pregleda, konktroliše i ovjerava projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, a u postupku izdavanja odobrenja za građenje; vrši obračun rente, uređenja građevinskog zemljišta i drugih naknada; priprema potrebnu dokumentaciju i daje uslove u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti; prati, proučava i izvršava propise iz oblasti urbanizma i građenja koji se odnose na upravno rješavanje; vodi provstepeni upravni postupak u svojoj oblasti (urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, obavljanje radova na zauzimanju i raskopavanju javnih površina, rušenje privremenih objekata, odobrenja za upotrebu i drugo); vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vode stambene evidencije i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama iz oblasti urbanizma, građenja; sprovodi administrativno izvršenje donesenih rješenja; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS/VII stupanj stručne spreme, završen arhitektonski, građevinski ili geodetski fakultet,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na natječaj:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom za
"Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Olovo "
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.