Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Izmjena i dopuna javnog natječaja za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Čitluk
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 05.05.2011. godine

Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), čl. 1. Uredbe o produženju primjene Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine HNK", broj: 5/10, 6/10, 7/10 i 1/11), Uredbe o izmjeni Uredbe o produženju primjene Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH Vlade HNK-a broj: 01-1-02-303/11 od 09.03.2011. godine i zahtjeva Općine Čitluk br. 02-36-573/1-11 od 23.03.2011. god., Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Općine Čitluk, objavljuje

 

IZMJENU I DOPUNU JAVNOG NATJEČAJA
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Čitluk
2 / 309

 

U javnom natječaju za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Čitluk, objavljenom, dana 23.03.2011. godine, u dnevnim novinama „Večernji list" i „Oslobođenje", vrši se izmjena i dopuna kako slijedi:


I„03. Komunalni inspektor i inspektor za zaštitu okoliša u Općinskoj službi za gospodarstvo - 1 (jedan) izvršitelj"

U dijelu "Uvjeti"- pod tačkom 03. alineja 1. riječi "VSS - VII stupanj - završen fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti", zamjenjuju se riječima "VSS - VII stupanj - završen fakultet tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti".

 

II


Iza pozicije 04. dodaje se pozicija:

"05. Tržni inspektor u Općinskoj službi za gospodarstvo - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti prometa roba i vršenja svih usluga; vrši nadzor nad primjenom svih standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta proizvoda; vrši kontrolu nad primjenom propisa o formiranju cijena, kontrolu deklariranja i označavanja, testiranja, pakiranja, ispravnosti mjerila; pokreće i vodi postupak inspekcijskog nadzora; donosi mjere iz svoje nadležnosti; vrši nadzor nad provođenjem općinskih propisa iz ove oblasti; vodi internu evidenciju izvršenih inspekcijskih pregleda i poduzetih mjera; odgovara za zakonito, blagovremeno, ažurno i efikasno izvršavanje propisanih mjera iz svoje nadležnosti; podnosi izvješće o svom radu šefu Odsjeka i ostalim mjerodavnim resornim tijelima; redovno upoznaje šefa Odsjeka o stanju obavljanja poslova i problemima koji se javljaju pri obavljanju tih poslova; priprema predmete za arhiviranje; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovoditelj, a koji se odnose na poslove ovoga radnog mjesta."

U dijelu "Uvjeti", iza tačke 04. dodaje tačka 05. i glasi:


„Za poziciju 05:
- VSS - VII stupanj - završen pravni, ekonomski ili poljoprivredni fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računalu"


III

 

U dijelu teksta koji se odnosi na adresu:


„Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar"

riječi „Stjepana Radića 3" zamjenjuju se riječima „Krpića 3".

 

U preostalom dijelu Javni natječaj ostaje nepromjenjen.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.