Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Federalnom zavodu za programiranje razvoja
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 28.04.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Federalnog zavoda za programiranje razvoja, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom zavodu za programiranje razvoja

06 / 435

01.Pomoćnik direktora -1 (jedan) izvršitelj
02.Stručni savjetnik za koordinaciju implementacije, monitoring i evaluaciju strategije razvoja Federacije BiH -1 (jedan) izvršitelj
03.Stručni savjetnik za pripremu izvještaja o implementaciji strategije razvoja Federacije BiH, -1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova: Pomoćnik direktora rukovodi sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članku 15. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji; radi i koordinira izradu najsloženijih studijsko - analitičkih materijala (trogodišnji planovi rada Vlade FBiH, godišnji planovi rada Vlade FBiH, godišnji izvještaji o radu Vlade FBiH) iz nadležnosti sektora u skladu sa usvojenim strateškim dokumentima; prati i analizira provedbu zakona i drugih propisa, a posebno onih, koji se odnose na izradu i implementaciju strateških razvojnih dokumenata i dokumenata na osnovu kojih Federacija BiH postaje korisnica razvojne pomoći EU; prati najbolje prakse EU i analizira procese postojećeg sistema monitoringa i evaulacije strateških dokumenata u Federaciji BiH; radi, razvija i unapređuje metodološke podloge za unapređenje efikasnosti i kvaliteta procesa monitoringa i evaulacije za razvojno planiranje u Federaciji BiH, ostvarujući pri tome saradnju sa svim relevantnim institucijama iz ove oblasti na svim razinama vlasti u BiH; pruža stručnu pomoć u uspostavljanju sistema monitoringa, evaulacije i razvoja stručnih i kadrovskih kapaciteta za efikasno provođenje monitoringa i evaulacije na svim razinama vlasti u Federaciji BiH, te sudjeluje kod prikupljanja inputa za pripremu godišnjih izvještaja o implementaciji mjera iz strateških dokumenata za područje ekonomskog i socijalnog razvoja; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu direktora Zavoda.
02.Opis poslova: Radi poslove koji se odnose na: pripremu stručne podloge i plana monitoringa, evaulacije i izvještavanja o implementaciji strategije razvoja i akcionih planova za implementaciju strategije razvoja na nivou Federacije BiH; pružanje stručne pomoći nižim nivoima vlasti u Federaciji BiH u dijelu monitoringa i evaulacije kako bi implementacija strategije razvoja Federacije BiH bila što uspješnija; predlaganje operativnih dokumenata neophodnih za uspješnu implementaciju; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
03.Opis poslova: Priprema stručne podloge i vrši pripremu i izradu godišnjeg i tematskih izvještaja o razvoju, te izvještaja o implementaciji strategije razvoja i akcionih planova za implementaciju strategije razvoja Federacije BiH, što uključuje pripremu strukture izvještaja; nadzire, koordinira i sudjeluje u radu tima uključenog u pripremu izvještaja i organizira njegovo publiciranje, te priprema godišnji program i plan rada za tematske izvještaje i uređuje ih za javno objavljivanje; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.
Uslovi: Pored općih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:


Za poziciju 01.
- VSS/VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet,
- najmanje pet (5) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02.
- VSS/VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet,
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 03.
- VSS/VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet,
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika u Federaciji BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju engleskog jezika (poz. 01.),
4. dokaz o poznavanju rada na računaru (poz. 01.,02. i 03.),
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 19 ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V,
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„ Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za programiranje razvoja"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.