Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tomislavgrad Odjeljenje poluotvorenog tipa Busovača

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa tačkom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine broj 01-02-58/11 od 28.02.2011. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tomislavgrad Odjeljenje poluotvorenog tipa Busovača, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tomislavgrad Odjeljenje poluotvorenog tipa Busovača


5 / 262

- Stručni saradnik - odgajatelj osuđenih osoba - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Neposredno planira, programira i izvodi odgojni rad (uz primjenu suvremenih oblika i metoda) u klasifikacijskoj grupi osuđenih osoba na izdržavanju kazne zatvora, koja broji do 50 osoba, po utvrđenom programu tretmana izrađenog od grupe za ispitivanje ličnosti osuđenih osoba; izrada akata u postupku pomilovanja, uvjetnog otpusta, prekida izdržavanja kazne zatvora, premještaja i u drugim postupcima po zahtjevu osuđene ososbe ili nadležnih organa; učestvovanje u radu tima za grupnu terapiju ili u specijalnom tretmanu alkoholičara ili narkomana; priprema disciplinski i molbeni raport osuđenih osoba; rukovođenje radom mikro tima i pripremanje prijedloga za premještaj u stimulativno klasifikacijske grupe i prijedloga za korištenje pogodnosti i prava; praćenje rada osuđenih osoba na radnim mjestima i njihovo ponašanje u toku izdržavanja kazne i unošenje odgovarajućih podataka u lični list osuđene osobe; obilazi osuđene osobe u samici kada im je izrečena ova vrsta disciplinske kazne; ostvaruje potrebnu suradnju s porodicom osuđene osobe radi potpunijeg odgojnog uticaja i prikupljanja podataka iz života osuđenih osoba; drugi poslovi odgoja-tretmana osuđenih osoba utvrđenih zakonom, Pravilnikom o kućnom redu i matičnim knjigama osuđenih osoba i druge poslove po nalogu šefa.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.221,00 KM (3,70 x 330)

 

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:


-VSS/VII stupanj stručne spreme, završen filozofski fakultet ili defektološki fakultet ili pravni fakultet ili fakultet političkih nauka ili pedagoški fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- položen stručni odgajateljski ispit utvrđen Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/98, 42/99 i 12/09) i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca - stražara u federalnim ustanovama za izvršavanje kazne zatvora ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/99, 18/02 i 22/04),
- stručna osposobljenost za rad na računaru.

 

Napomena: Kandidati koji nemaju položen stručni odgajateljski ispit utvrđen Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca - stražara u federalnim ustanovama za izvršavanje kazne zatvora, isti su dužni položiti u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o položenom stručnom odgajateljskom ispitu utvrđenom Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca - stražara u federalnim ustanovama za izvršavanje kazne zatvora (za kandidate koji takav ispit imaju položen),
4. dokaz o stručnoj osposobljenosti za rad na računaru,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta natječaja.

 

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tomislavgrad - Odjeljenje poluotvorenog tipa Busovača "
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.