Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Jablanica

Na osnovu članKa 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), čl. 1. Uredbe o produženju primjene Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine HNK", broj: 1/11) i Uredbe o izmjeni Uredbe o produženju primjene Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH Vlade HNK-a broj: 01-1-02-303/11 od 09.03.2011. godine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Općine Jablanica, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Jablanica

2 / 311


- Urbanističko-građevinski inspektor, inspektor saobraćaja i puteva u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i socijalna pitanja - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: prati propise BiH, FBiH, kantona i općine iz nadležnosti ove inspekcije i obavještava šefa odjeljenja i pomoćnika općinskog načelnika o mjerama koje treba preduzeti; izrađuje i učestvuje u izradi odluka i drugih propisa i pojedinačnih akata iz nadležnosti urbanističko-građevinske inspekcije, inspekcije saobraćaja i puteva; vrši kontrolu primjene propisa iz nadležnosti nadzora ovih inspekcija; vrši nadzor nad izdatim rješenjima od nadležne službe iz oblasti urbanizma i građenja, te vrši nadzor nad gradnjom stambenih, poslovnih i drugih objekata za koje urbanističko-tehničku dokumentaciju i odobrenje izdaje nadležni općinski organ; vrši nadzor nad izradom dokumenata prostornog uređenja koje donosi Općinsko vijeće; zabranjuje obavljanje radnji kojima se povrjeđuju propisi iz nadležnosti nadzora urbanističko-građevinske inspekcije, inspekcije saobraćaja i puteva; podnosi prijave nadležnim organima; izrađuje analize, izvještaje, informacije iz oblasti nadzora urbanističko-građevinske inspekcije; kontroliše stanje lokalnih puteva na području općine, daje prijedloge o eventualnim radovima koji bi puteve doveli u normalno stanje, te dogovara sa kantonalnim saobraćajnim inspektorom mjere za poboljšanje stanja u saobraćaju i prevozu; izrađuje izvještaje o radu u skladu sa programom Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima iz nadležnosti urbanističko-građevinske i inspekcije saobraćaja i puteva samostalno ili po nalogu šefa odjeljenja ili pomoćnika općinskog načelnika.

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS - VII stupanj stručne spreme- završen građevinski ili arhitektonski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).


b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BIH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)

2. dokaz/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS

3. dokaz o poznavanju rada na računaru

4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Krpića br. 3,
88 000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba ).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita opšteg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita opšteg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biće obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Krpića br. 3, 88000 Mostar
sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Jablanica"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.