Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u općini Zavidovići

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa članom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 9/10), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Zavidovići, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zavidovići


5 / 263

01. Stručni suradnik za planove zaštite i spašavanja i poslove vatrogastva - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela - 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: Izrađuje i ažurira procjenu ugroženosti na području Općine; priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine i prati njegovu primjenu; izrađuje plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine i prati njegovu primjenu; priprema propise iz područja zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine; obavlja stručne poslove na organizovanju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Općine; ostvaruje saradnju sa općinskim službama za upravu u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja; vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe; izrađuje izvještaje i informacije vezano za planske dokumente; izrađuje projektnu dokumentaciju za deminiranje rizičnih površina od mina; izrađuje izvještaje o prikupljenom NUS-u; izrađuje planove zaštite od požara; priprema izvještaje, informacije i druge materijale o stanju u oblasti zaštite od požara; predlaže mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga OPVJ; predlaže cjenovnik usluga kontrole i punjenja vatrogasnih aparata; obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pomoćnika Općinskog načelnika.

02. Opis poslova: Pomaže sekretaru Vijeća u poslovima pripremanja i održavanja sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća; učestvuje u izradi programa rada radnih tijela, izvještaja, u izradi prednacrta, nacrta, općih i pojedinačnih akata kada je predlagač radno tijelo iz Općinskog vijeća; učestvuje u izradi prednacrta, nacrta, općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća iz nadležnosti Vijeća; daje stručno mišljenje po prijedlozima općih i pojedinačnih akata koje Općinski načelnik predlaže Vijeću; prati zakazivanje i tok rada sjednice radnih tijela i istim prisustvuje radi stručno-pravnih potreba radnih tijela i drugih poslova za potrebe radnih tijela; vrši stručnu obradu vijećničkih pitanja i inicijativa upućenih od strane vijećnika i stara se o prikupljanju odgovora na isto; obavlja poslove izrade koncepta, dopisa i odgovora na primljene dopise kao i svu korespodenciju sa drugim organima, institucijama i pojedincima; radi na pripremi i izradi analiza, izvještaja i informacija; stara se o ostvarivanju javnosti rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela; na zahtjev predsjedavajućeg Općinskog vijeća obavještava javnost i sredstva informisanja o radu i aktuelnostima Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća; vrši lektorisanje svih akata koje donosi Općinsko vijeće; prati, analizira i pribavlja stručno mišljenje po pitanju zakonskih propisa iz djelokruga Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća; pomaže u slaganju i uvezivanju materijala za sjednice Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela; vrši i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i sekretara Općinskog vijeća.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

za poziciju 01.
- VSS, VII stupanj, završen fakultet političkih nauka, odsjek odbrana i sigurnost, profesor odbrane i sigurnosti
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru


za poziciju 02.
- VSS, VII stupanj, završen pravni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom
"Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zavidovići"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.