Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna
Radi izmjene i dopune konkursa krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 05.05.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa tačkom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine broj 01-02-58/11 od 28.02.2011. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva unutrašnjih poslova/Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna


5 / 264

 

- Stručni saradnik za telekomunikacije u Odsjeku za informatiku i telekomunikaciju u Ministarstvu u sjedištu - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: radi na praćenju i istraživanju promjena na telekomunikacijskom sistemu Ministarstva; izrađuje potrebnu dokumentaciju za planirane izmjene sistema veza; planira nabavu potrebne opreme za logističku podršku sistemu veza ; vrši kontrolu ispravnosti kao i otklanjanje smetnji na telekomunikacijskoj mreži; vrši stručno osposobljavanje korisnika telekomunikacijskog sistema; vrši stalni nadzor i kontrolu cjelokupnog sistema telekomunikacijskih veza i o tome sačinjava informacije za neposrednog rukovodioca; obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uvjeti: Pored općih uslova predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- VSS/VII stupanj stručne spreme, završen saobraćajni fakultet, elektrotehnički fakultet-smjer PTT telekomunikacije
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom
"Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D I R E K T O R

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.