Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Federalnom zavodu za geologiju
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 14.04.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog zavoda za geologiju, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom zavodu za geologiju


06 / 433

 

01. Stručni suradnik za inžinjersku geologiju -1(jedan) izvršitelj
02. Stručni savjetnik za ekonomsko-finansijske poslove -1(jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: prikuplja, sređuje i obrađuje podatke inženjerskogeoloških istraživanja, vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u oblasti inženjerske geologije, vrši stručnu obradu sistematskih rješenja od značaja za navedenu oblast, obavlja terenske radove iz inženjersko - geoloških istraživanja i vrši i druge poslove koje odredi rukovodilac Sektora.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.221,00 KM (3,70 x 330)

02. Opis poslova: prati zakonsku regulativu iz oblasti ekonomsko-financijskih poslova i stara se o njenoj primjeni; vodi i obrađuje analitičko-planska i materijalno-financijska dokumenta; prima i kompletira financijsku dokumentaciju i blagovremano intervenira u cilju ispravki ; vrši knjiženje poslovnih promjena u skladu sa Zakonom o računovodstvu; prati i analizira problematiku u ovoj oblasti, daje stručna objašnjenja u vezi primjene iz oblasti računovodstva i obračunskog sistema; vrši izradu analiza, računovodstvenih izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka; vrši sastavljanje godišnjih računovodstvenih iskaza, završnog obračuna, u skladu sa Pravilnikom o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji i dostavlja ih nadležnim institucijama; daje ekonomsko-financijsku podlogu za izradu proračuna Zavoda; vrši kontrolu i daje upute za unos poslovnih promjena u sistem Trezora Federacije, kao i kontrolu rada blagajne, priprema podlogu za popis imovine i obveza na kraju godine i daje instrukcije u svezi s tim i obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovoditelj Zavoda.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.353,00 KM (4,10 x 330)

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:


Za poziciju 01.
- VSS, VII stupanj, završen rudarsko-geološki fakultet-smjer geologija ili tehnološki fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- položen stručni ispit iz oblasti geologije,


Za poziciju 02.
- VSS, VII stupanj, završen ekonomski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o položenom stručnom ispitu iz oblasti geologije (pozicija 01.)
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.


Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta natječaja.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za geologiju"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.