Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Čitluk
Radi izmjene i dopune konkursa krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 05.05.2011. godine

Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i čl. 1. Uredbe o produženju primjene Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine HNK", broj: 5/10, 6/10, 7/10 i 1/11) i Uredbe o izmjeni Uredbe o produženju primjene Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH Vlade HNK-a broj: 01-1-02-303/11 od 09.03.2011. godine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Općine Čitluk, oglašava


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Čitluk


2 / 309

 

01. Viši stručni suradnik iz oblasti zaštite od požara-zapovjednik protupožarne jedinice u Općinskoj službi za civilnu zaštitu - 1 (jedan) izvršitelj
02. Ugostiteljsko-turistički inspektor u Općinskoj službi za gospodarstvo - 2 (dva) izvršitelja
03. Komunalni inspektor i inspektor za zaštitu okoliša u Općinskoj službi za gospodarstvo - 1 (jedan) izvršitelj
04. Stručni suradnik za poslove arhive u Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje - 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: prati stanje priprema i provođenja protupožarne zaštite i spašavanja od požara u Općini; predlaže i poduzima mjere za poboljšanje stanja iz svoje oblasti; vrši nadzor u provođenju Općinske odluke o zaštiti od požara; sudjeluje u izradi Općinskog plana zaštite i spašavanja od požara i odgovoran je za njegovo redovno ažuriranje; priprema podloge za izradu procjene ugroženosti od požara; rukovodi vatrogasnom jedinicom na intervenciji; organizira rad i vrši raspored poslova u jedinici; u slučaju kada samostalno rukovodi intervencijom u gašenju požara ili sudjeluje u pružanju pomoći u prirodnim ili drugim nesrećama i u tim situacijama donosi plan napada i odbrane ugroženih objekata i ljudi; organizira evakuaciju ugroženih osoba i imovine; osigurava istražnim tijelima tragove koji su od uticaja za isljeđivanje i utvrđivanje uzroka požara i ukazuje tijelima na iste; odgovoran je za sprovođenje mjera zaštite na radu; odgovara za pravovremeno i zakonito izvršavanje poslova - zadataka; odgovara za operativnu sposobnost vatrogasaca i opreme; po izvršenoj intervenciji i gašenju požara ili pružanja pomoći u prirodnim i drugim nesrećama podnosi odgovarajuće izvješće; stara se da vozila budu blagovremeno snabdjevena sredstvima za gašenje požara; stara se o radu, čistoći vozila, sprava i opreme u jedinici; izrađuje i realizira program i plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca; priprema izvješća, informacije i druge materijale o stanju u oblasti zaštite od požara; predlaže mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga jedinice; neposredno rukovodi aktivnostima u gašenju požara i spašavanju; koordinira aktivnostima s gospodarskim subjektima u svezi s planovima zaštite od požara; obavlja najsloženije poslove i zadatke Općinskog štaba civilne zaštite, a koji se odnose na mjere zaštite i spašavanja od požara; redovito informira pomoćnika Općinskog načelnika o stanju vršenja, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovoditelj, a koji se odnose na poslove ovoga radnog mjesta.


02. Opis poslova: samostalno obavlja inspekcijski nadzor na temelju i u granicama ovlaštenja utvrđenih zakonom i drugim propisima; poduzima upravne i druge mjere u okviru svojih prava i nadležnosti iz djelokruga ugostiteljsko-turističke inspekcije; vrši nadzor nad provođenjem općinskih propisa iz ove oblasti; vodi internu evidenciju izvršenih inspekcijskih pregleda i poduzetih mjera; odgovara za zakonito, blagovremeno, ažurno i efikasno izvršavanje propisanih mjera iz svoje nadležnosti; podnosi izvješće o svom radu šefu Odsjeka i ostalim mjerodavnim resornim tijelima; redovito upoznaje šefa Odsjeka o stanju obavljanja poslova i problemima koji se javljaju pri obavljanju tih poslova; priprema predmete za arhiviranje; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovoditelj, a koji se odnose na poslove ovoga radnog mjesta.


03. Opis poslova: samostalno obavlja inspekcijski nadzor, na temelju i u granicama ovlaštenja utvrđenih zakonom i drugim propisima, nad komunalnim objektima i uređajima, gradskim prometnicama, željezničkim i autobuskim stanicama i stajalištima; vrši kontrolu ispravnosti javne rasvjete, česmi i bunara, nužnika, sportskih objekata i dječijih igrališta, tržnica; vrši nadzor dobara u općoj uporabi koja se koriste u komunalnoj oblasti (ulica, pločnika, trgova, parkova i drugih javnih zelenih površina, korita i obala potoka, rijeka) u naseljima; vrši kontrolu snabdijevanja naselja i stanovništva vodom za piće, vođenja i pročišćavanja otpadnih voda, kao i odvodnju atmosferskih voda u naseljima; vrši nadzor nad provođenjem općinskih propisa iz ove oblasti; poduzima upravne i druge mjere u okviru svojih prava i nadležnosti iz djelokruga lokalnih cesta, komunalne infrastrukture i zaštite okoliša; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama; nadzire primjenu lokalnog plana zaštite okoliša i tehničkih standarda zaštite okoliša; priprema predmete za arhiviranje; izvještava o svom radu šefa Odsjeka i ostala mjerodavna resorna tijela; redovito upoznaje šefa Odsjeka o stanju obavljanja poslova i problemima koji se javljaju pri obavljanju tih poslova; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovoditelj, a koji se odnose na poslove ovoga radnog mjesta.


04. Opis poslova: obavlja razvođenje arhiviranih predmeta kroz interne dostavne knjige; obavlja ulaganje arhiviranih predmete po klasifikaciji, rednom broju i roku čuvanja u arhivu; ustrojava fascikle predmeta i slaže ih po godinama i vrstama predmeta; vodi arhivsku knjigu; izdaje predmete iz arhiva na revers na zahtjev obrađivača predmeta; omogućuje razgledanje i prepisivanje akata iz arhive koji se odnose na upravne predmete sukladno zakonu; obavlja fotokopiranje dokumenata iz arhive na zahtjev pravnih i fizičkih osoba; prema odobrenoj listi registratorskog materijala obavlja pripremu isteka arhivske građe za uništavanje; obavlja i sve druge poslove vezane za čuvanje arhivske građe i arhivskog materijala po godinama; unosi sve podatke u bazu podataka arhive; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovoditelj, a koji se odnose na poslove ovoga radnog mjesta.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:


Za poziciju 01:
- VSS - VII stupanj - završen fakultet sigurnosti na radu - smjer zaštite od požara kojim se
stiče zvanje diplomiranog inžinjera sigurnosti - smjer zaštite od požara
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računalu
- položen ispit za rukovoditelja akcije gašenja požara


Za poziciju 02:
- VSS - VII stupanj - završen pravni, ekonomski ili poljoprivredni fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računalu


Za poziciju 03:
- VSS - VII stupanj - završen fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računalu

Za poziciju 04:
- VSS - VII stupanj - završen ekonomski ili pravni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računalu
- položen stručni arhivistički ispit

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BIH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računalu
4. dokaz o položenom ispitu za rukovoditelja akcije gašenja požara za poziciju 01.
5. dokaz o položenom arhivističkom ispitu za poziciju 04.
6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.


Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja, biće obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Službene novine Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Čitluk"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.