Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Foča-Ustikolina
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 14.04.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Općine Foča-Ustikolina, objavljujeJAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Foča-Ustikolina

 

6 / 434


-Stručni saradnik za ekonomske poslove i javne nabavke - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: koordinira i radi na izradi budžeta Općine (nacrt, javne rasprave, prijedlog, rebalans budžeta, usklađivanje, prati i kontroliše rad budžetskih i vanbudžetskih organa i njihovih službi), brine se o realizaciji budžeta i radi na izradi izvještaja o izvršenju budžeta i drugih izvještaja za potrebe načelnika Općine; kontroliše izradu završnih obračuna Općine; sačinjava informacije o sredstvima dodijeljenim mjesnim zajednicama iz budžeta Općine; prati propise i izvršava poslove iz oblasti budžeta i finansija; izrađuje prijedloge normativnih akata iz nadležnosti Službe; prati realizaciju i ažurira strategiju razvoja Općine; učestvuje u pripremi analitičkih podataka za izradu budžeta; prati izvršavanje budžeta po službama i budžeta Općine u cjelini; prati propise iz oblasti budžeta i finansija; vrši obradu jednostavnih programa za automatsku obradu podataka koji se dostavljaju višim nivoima vlasti; učestvuje u izradi izvještaja i informacija; vodi evidenciju na bazi dostavljenih izvještaja; radi na upravnoj stvari-povrat pogrešno uplaćenih prihoda; odgovara za zakonito, stručno, blagovremeno i efikasno izvršavanje poslova; vrši unos podataka sa propisanih obrazaca u trezor; kontaktira sa stručnim saradnicima trezora vezano za plaćanje; izvještava o uplatama unesenih zahtjeva; izlistava potrebne izvještaje iz glavne knjige trezora; daje neophodne informacije za izradu kvartalnih finansijskih planova; kontroliše unesene podatke u trezor, učestvuje u izradi godišnjih izvještaja i zaključnih knjiženja na kraju godine; upozorava na nenamjensko trošenje sredstava; prati realizaciju investicionih ulaganja i izrađuje odgovarajuće izvještaje; priprema tendersku dokumentaciju za javnu nabavku roba, usluga i radova za potrebe organa uprave Općine Foče-Ustikolina; izrađuje tekstove obavještenja o nabavci; vrši oglašavanje istih u sredstvima javnog informisanja; upućuje pozivna pisma ponuđačima; učestvuje u radu komisija za odabir najpovoljnijeg ponuđača ili pomaže ovoj komisiji tumačenjem odredaba propisa u ovoj oblasti; izrađuje akte o pokretanju postupka javnih nabavki, dodjeli ugovora, odnosno o otkazivanju postupka javnih nabavki;upućuje obvavijesti i upute učesnicima nadmetanja; obavlja i druge poslove koji mu se daju u zadatak; za svoj rad odgovoran je pomoćniku načelnika.

Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 972,00 KM (2,70x360)

Uvjeti: Pored općtih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS - VII stupanj, završen ekonomski fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića
19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko -podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Foča-Ustikolina "
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.