Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Živinice
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 07.04.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Općine Živinice, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Živinice4 / 253

 

01. Stručni suradnik za upravno rješavanje - Odsjek za prostorno planiranje u Službi za prostorno planiranje i komunalne poslove -1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za upravno rješavanje u oblasti privrede i poduzetništva - Odsjek za privredu i poduzetništvo u Službi za lokalni ekonomski razvoj - 1 (jedan) izvršitelj
03. Stručni suradnik za upravno rješavanje - Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvršitelj
04. Stručni suradnik za upravno rješavanje - Odsjek za imovinsko-pravne poslove u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove -1 (jedan) izvršitelj
05. Viši stručni suradnik za upravno rješavanje u službi, slobodu pristupa
informacijama i pravnu pomoć - Odsjek za opću upravu i zajedničke poslove, u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti - 1 (jedan) izvršitelj
06. Stručni suradnik za upravno rješavanje u službi, u Službi za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe - 1 (jedan) izvršitelj
07. Građevinski inspektor u Službi za inspekcijske poslove - 1 (jedan) izvršitelj
08. Stručni suradnik za upravno rješavanje u Stručnoj službi općinskog načelnika - 1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova:samostalno vodi prvostepeni upravni u postupku izdavanja urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje i odobrenja za uptrebu objekata; vodi prvostepeni upravni postupak i u drugim predmetima koji spadaju u nadležnost ovog odsjeka; priprema i daje šefu Službe podatke za sačinjavanje odgovarajućih informacija i izvještaja; analizira, inicira, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih i drugih propisa iz nadležnosti odsjeka; organizira, koordinira i kontrološe rad izvršilaca u oblasti upravnog rješavanja, daje prijedloge za rješavanje predmeta iz nadležnosti Službe; izrađuje informacije, analize i izvještaje o radu; vodi inetrni registar upravnih predmeta i druge propisane evidencije o rješavanju u upravnim stvarima iz nadležnosti odsjeka; prati stanje u ovoj oblasti, te pismenim putem pretpostavljenom rukovodiocu predlaže mjere za njeno unapređenje; prati izmjene zakonskih propisa u ovoj oblasti, te inicira i učestvuje u usklađivanju općinskih akata sa tim izmjenama, odnosno donošenju novih propisa; odgovara za zakonito, ažurno i uredno izvršavanje poslova; pbavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.
02. Opis poslova: vrši stručne i druge poslove iz djelokruga rada odsjeka; vodi upravni postupak prilikom izdavanja odobrenja za rad privrednim subjektima za čije su izdavanja, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, nadležne općinske službe za upravu; vodi upravni postupak prilikom utvrđivanja minimalnih tehničkih uslova za nesmetan rad poslovnih prostora u posjedu privrednih subjekata; daje stručna uputstva i tumačenja propisa, koji regulišu postupak izdavanja odobrenja za rad kao i upustva o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova za propise u kojima se obavljaju predviđene djelatnosti; na osnovu službene evidencije, a na zahtjev građanina izdaje uvjerenje i potvrde iz ove oblasti; vrši klasifikaciju izdatih odobrenja za rad prema vrsti djelatnosti; učestvuje u izradi propisa u oblasti poduzetništva iz nadležnosti općine, prati i predlaže mjere za njihovo provođenje; prikuplja informacije o predviđenim projektima, sređuje podatke i vrši izradu projekata; prati stanje u ovoj oblasti, te pismenim putem pretpostavljenom rukovodiocu predlaže mjere za njeno unapređenje; prati izmjene zakonskih propisa u ovoj oblasti, te inicira i učestvuje u usklađivanju općinskih akata sa tim izmjenama, odnosno donošenju novih propisa; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka; obavlja druge poslove po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.
03. Opis poslova: samostalno vodi upravni postupak u okviru odsjeka; donosi rješenja u tom postupku; izrađuje nacrte odluke iz ove oblasti; prati stanje u ovoj oblasti, te pismenim putem pretpostavljenom rukovodiocu predlaže mjere za njeno unapređenje; prati izmjene zakonskih propisa u ovoj oblasti, te inicira i učestvuje u usklađivanju općinskih akata sa tim izmjenama, odnosno donošenju novih propisa; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova; vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.
04. Opis poslova:samostalno vodi prvostepeni upravni postupak u predmetima koji spadaju u nadležnost ovog odsjeka; priprema i daje šefu Službe podatke za sačinjavanje odgovarajućih informacija i izvještaja; analizira, inicira, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih i drugih propisa iz nadležnosti odsjeka; organizira, koordinira i kontroliše rad izvršilaca u oblasti upravnog rješavanja, daje prijedloge za rješavanje predmeta iz nadležnosti Službe; izrađuje informacije, analize i izvještaje o radu; vodi interni registar upravnih predmeta i druge propisane evidencije o rješavanju u upravnim stvarima iz nadležnosti odsjeka; prati stanje u nadležnosti odsjeka, te pismenim putem pretpostavljenom rukovodiocu predlaže mjere za njeno unapređenje; prati izmjene zakonskih propisa u ovoj oblasti, te inicira i učestvuje u usklađivanju općinskih akata sa tim izmjenama, odnosno donošenju novih propisa; odgovara za zakonito, ažurno i uredno izvršavanje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.
05. Opis poslova:vodi upravni postupak po zahtjevu stranaka za slobodnim pristupom informacijama; obavlja ostale poslove i zadatke koji proizilaze iz Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH; vodi upravni postupak u svim ostalim stvarima iz nadležnosti odsjeka; stara se o izvršavanju rješenja iz nadležnosti Službe; pruža usluge pravne pomoći neukim strankama, prikuplja, sređuje i obrađuje podatke u odgovarajućoj oblasti i informiše javnost o radu organa državne službe o stanju u toj oblasti i mjerama koje e preduzimaju po tom pitanju, a u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH; priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja primjene zakona i drugih općih akata čiji je donosilac općina Živinice po određenom pitanju, a na zahtjev građana pravnih lica i drugih subjekata; izrađuje periodične i godišnje izvještaje o radu; posebnu pažnju posvećuje otvorenom i ljubaznom odnosu prema korisnicima usluga i građanima; izrađuje prednacrte općih pravnih akata općine Živinice, kao i prijedloge njihovih izmjena; vrši nomotehničku obradu pomenutih propisa kao i pripremanje izmjena istih; učestvuje u davanju stručnih mišljenja o nacrtima i prijedlozima općih akata općine Živinice u čijoj izradi ne učestvuje direktno, kao i stručnog mišljenja na nacrte i prijedloge sporazuma i ugovora koje potpisuje općina Živinice, i to u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom i pozitivnim zakonskim propisima; vrši stručnu obradu i selekciju materijala koji služe za izradu odluka i drugih općih akata čiji je donosilac općina Živinice; priprema stručna pravna mišljenja, objašnjenja i odgovore u pogledu primjene zakona i općih pravnih akata čiji je donosilac općina Živinice, a povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata, po nalogu pretpostavljenih lica, ali i po službenoj dužnosti; priprema prečišćene tekstove statuta i drugih općih pravnih akata čiji je donosilac općina Živinice; vodi evidenciju donsenih općih pravnih akata od strane općinskog organa uprave općine Živinice; prati izmjene zakonskih propisa o čemu blagovremeno upoznaje pretpostavljenog rukovodioca, te inicira izmjene općinskih akata u skladu sa izmijenjenim zakonskim propisima; obavlja poslove vezane za otvorenu telefonsku liniju općine, vodeći računa o rokovima u kojima se pružaju odgovori grđanima; evidentira i oglašava informacije iz svoje oblasti na oglasnoj ploči općine; prati stanje u ovoj oblasti, te pismenim putem pretpostavljenom rukovodiocu predlaže mjere za njeno unapređenje; prati izmjene zakonskih propisa u ovoj oblasti, te inicira i učestvuje u usklađivanju općinskih akata sa tim izmjenama, odnosno donošenju novih propisa; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka, obavlja i druge poslove koje mu naloži pretpostavljeni rukovodilac.
06.Opis poslova: vodi i rješava prvostepeni upravni postupak u domenu nadležnosti službe te u drugim oblastima po nalogu pretpostavljenog lica; rješava zahtjeve za jednokratne novčane i druge pomoći; sa nadležnim institucijama realizira programe zapošljavanja dokvalifikovanih i prekvalifikovanih korisnika programa boračko-invalidske zaštite i o tome vodi službenu evidenciju; vodi prvostepeni upravni postupak u oblasti rješavanja statusnih i socijalnih pitanja izbjeglih i prognanih lica; izrađuje izvještaje o stanju upravnog rješavanja iz svog djelokruga rada, brojčano zbirno i po pojedinim vrstama i kategorijama primanja; sarađuje sa institucijom Ombudsmena FBiH u vezi sa zaštitom ljudskih prava i sloboda građana, a koja su u direktnoj vezi sa kršenjem prava izbjeglih i raseljenih lica; izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona, općih i drugih akata u oblasti izbjeglih i raseljenih lica; sarađuje sa humanitarnim organizacijama koje rade na projektima povratka i provedbe Anexa 7 Dejtonskog sporazuma, kao i projektima izgradnje novih stambenih jednicia i useljenja u ista izbjegla lica i raseljena lica; vodi stručne i ostale poslove vezane za povratak izbjeglih i raseljenih lica iz inozemstva i dvosmjerni povratak na području BiH kao i njihovo uključivanje u normalne tokove života; prati stanje u ovoj oblasti, te pismenim putem pretpostavljenom rukovodiocu predlaže mjere za njeno unapređenje; prati izmjene zakonskih propisa u ovoj oblasti, te incira i učestvuje u usklađivanju općinskih akata sa tim izmjenama, odnosno donošenju novih propisa; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.
07. Opis poslova:vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na gradnju građevina, rekonstrukciju, sanaciju, uptrebu, održavanje i uklanjanje građevina; vrši nadzor nad radom preduzeća koja se bave izvođenjem građevinskih radova i proizvodnjom građevinskih proizvoda u pogledu ispunjavanja uslova za bavljenje djelatnošću, te kvaliteta izvršenih radova i građevinskih proizvoda; preduzima mjere za suzbijanje bezpravne gradnje; pokreće, vodi i okončava postupak inspekcijskog nadzora u oblasti građenja; prati stanje u oblasti građenja, te pismenim putem pretpostavljenom rukovodiocu predlaže mjere za njeno unapređenje; vodi interni registar o poduzetim aktivnostima, izvršenim pregledima, donesenim rješenjima i izvršenju rješenja; periodično, ali po potrebi, vrši izradu analiza i izvještaja iz oblasti građenja; odgovara za zakonito, ažurno, blagovremeno i efikasno izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.
08. Opis poslova: vodi upravni postupak po zahtjevima građana i drugih subjekata upućenih službi općinskog načelnika; vodi upravni postupak po predstavkama, pritužbama i žalbama građana i pravnih lica upućenih općinskom načelniku; vrši prijem predmeta putem interne dostavne knjige; radi na programu docunova; pripremanje odluka općinskog načelnika o isplati sredstava iz budžeta općine budžetskim korisnicima, kao i drugim subjektima koji imaju pravo na finansiranje iz budžeta općine; pripremanje odluka po prispjelim fakturama, kao i po zahtjevima i prijedlozima šefova općinskih službi; izrada drugih akata općinskog načelnika: saglasnost, preporuke, obavijesti, odgovor na zahtjeve itd.; saradnja sa komisijom za javne nabavke, učestvuje u pripremanju potrebne dokumentacije za provođenje procedura javnih nabavki; prati propise i ukazuje općinskom načelniku na uočene pojave i probleme; proučava propise, stručno obrađuje određenu problematiku i o svemu redovno izvještava općinskog načelnika; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika.

Uvjeti:Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, i to:


Za poziciju 01.
- VSS/VII stupanj stručne spreme - pravni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- položen vozački ispit „B" kategorije
Za poziciju 02.
- VSS/VII stupanj stručne spreme - pravni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- položen vozački ispit „B" kategorije
Za poziciju 03.
- VSS/VII stupanj stručne spreme - pravni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- položen vozački ispit „B" kategorije
Za poziciju 04.
- VSS/VII stupanj stručne spreme - pravni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- položen vozački ispit „B" kategorije

Za poziciju 05.
- VSS/VII stupanj stručne spreme - pravni fakultet
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru (word, excel, internet)
Za poziciju 06.
- VSS/VII stupanj stručne spreme - pravni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- položen vozački ispit „B" kategorije
Za poziciju 07.
- VSS/VII stupanj stručne spreme - građevinski ili arhitektonski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- položen stručni ispit u struci
- položen vozački ispit „B" kategorije
Za poziciju 08.
- VSS/VII stupanj stručne spreme - pravni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- položen vozački ispit „B" kategorije

Prijavljivanje na natječaj:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru (word, excel, internet, za poziciju 05)
4. dokaz o poznavanju rada na računaru (za poziciju 08.)
5. dokaz o položenom vozačkom ispitu "B" kategorije (za pozicije 01, 02, 03, 04, 06, 07 i 08)
6. dokaz o položenom stručnom ispitu u struci (za poziciju 07.)
7. popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Ul. Slatina br. 2.
TUZLA
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Živinice »
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

D I R E K T O R

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.