Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 07.04.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva okoliša i turizma, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma


06 / 432

 

- Viši stručni suradnik za informiranje - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Obavlja poslove i zadatke koji se odnose na informiranje javnosti iz djelokruga rada Ministarstva; prikuplja, sređuje i obrađuje podatke u svrhu informiranja javnosti o radu Ministarstva, stanju u oblasti okoliša i turizma i mjerama koje se poduzimaju; vrši uređivanje i redakciju biltena, publikacija, brošura i drugih informacionih materijala i stručne literature i poslova u vezi njihovog izdavanja; obavlja izradu vodiča i indeksa registra u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama; daje podatke iz djelokruga rada Ministarstva na traženje sredstava javnog informiranja i drugih pravnih i fizičkih lica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Uputstvu o provođenju Zakona o slobodi pristupa informacijama; obavlja izradu redovnih ili periodičnih informacija vezanih za slobodu pristupa informacijama; učestvuje u uređivanju i ažuriranju web-stranice Ministarstva; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.287.00 KM (3,90x330).

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- VSS/VII stupanj stručne spreme - završen fakultet političkih nauka, smjer žurnalistika ili politologija, fakultet za turizam i ugostiteljstvo, pravni fakultet, ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS.

Prijavljivanje na natječaj:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine);
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS;
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 19/V ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V, 71000 Sarajevo
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma»
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.