Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Prozor-Rama
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 07.04.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i Uredbe o produženju primjene Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", broj: 5/10, 6/10, 7/10) i Uredbe Vlade HNK-a o produljenju primjene Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 01-1-02-34/11 od 13.01.2011. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Prozor-Rama, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Prozor-Rama

 

2 / 308


01. Šef Odsjeka za obnovu i infrastrukturu - Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za pravne i personalne poslove - Služba za opću upravu i društvene djelatnosti - 1 (jedan) izvršitelj
03. Stručni suradnik za izvršenje Proračuna i financije - Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije - 1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova: Šef ovog Odsjeka rukovodi Odsjekom s ovlastima utvrđenim u članku 28. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Prozor-Rama, i neposredno obavlja slijedeće poslove: rukovodi radom Odsjeka u suradnji s rukovoditeljem Službe u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Prozor-Rama; učestvuje u izradi prijedloga rada Službe; izrađuje izvješće o radu odjela; prati stanje na terenu iz oblasti infrastrukture, uočava probleme i vodi evidenciju o svim saznanjima; vrši izradu projekata, planova i procjena, kao i projektnih zadataka, prikuplja i po utvrđenoj metodologiji objedinjava sve podatake sa terena iz nadležnosti službe, analizira ih i predlaže rukovoditelju službe prioritete za realizaciju; na osnovu utvrđenih prioriteta izrađuje i za usvajanje priprema tendere i projekte za realizaciju (izgradnja i rekonstrukcija lokalnih putova, izgradnja i rekonstrukcija kanalizacija, ljetno i zimsko čišćenje i održavanje putova i dr.); neposredno radi na blagovremenom pribavljanju sve potrebne dokumentacije za izvođenje građevinskih radova, a u skladu sa planovima izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture; po potrebi učestvuje u izradi građevinsko-tehničke dokumentacije i troškovnika za izvođenje radova; podnosi izvještaj o svom radu Pomoćniku načelnika; surađuje sa međunarodnim i domaćim potencijalnim donatorima u oblasti obnove i povratka; analizira uvjete i organizira poslove u svezi povratka osoba i izbjeglica na mjesto prijeratnog boravka; sudjeluje u izradi programa rada za obnovu izbjeglih i raseljenih lica; sprovodi odluke donesene od nadležnih organa za pitanja izbjeglih i raseljenih osoba i povratnika; prati obnovu stambenih jedinica i povratak u obnovljene kuće, kao i potrebe povratnika; sudjeluje u raspodjeli doniranih sredstava izbjeglim i raseljenim osobama; sačinjava izvještaje o obnovi, povratku i potrebama iz ove oblasti; radi ažuriranje osnovne evidencije izbjeglih i raseljenih osoba i njihovih potreba; odgovoran je za zakonito i ažurno vođenje poslova; obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto kao i druge poslove koje mu naloži pomoćnik Načelnika općine.
02.Opis poslova: vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku iz nadležnosti opće uprave; izrađuje prijedloge rješenja po svim osnovama iz radno-pravnog statusa državnih službenika i namještenika; vodi personalnu evidenciju svih državnih službenika i namještenika u organu uprave; izdaje uvjerenja o podacima iz te evidencije, osigurava valjanost i ažurnost svih podataka koji se nalazi u personalnoj evidenciji; vrši prijavu i odjavu za sve državne službenike i namještenike koja se odnose na penzijsko/mirovinsko i zdravstveno osiguranje, kao i sve promjene koje nastaju po tom osiguranju (Ml, M2, M3, ZO1 i ZO1/2); dostavlja Službi za financije sve potrebne podatke radi obračuna i isplate plaća za državne službenike i namještenike; vrši elektronski unos svih uposlenika organa uprave u program-Nova Panel; vrši poslove u svezi izdavanja zamjene i ovjere zdravstvene knjižice za državne službenike i namještenike; surađuje sa Agencijom za državnu službu po pitanju dostavljanja zahtjeva sa potrebnim dokumentima za objavljivanje javnih natječaja, zatim mišljenja za prijem i prestanak radnog odnosa državnih službenika, te na njeno traženje dostavlja prijavne listove vezano za obuku i usavršavanje državnih službenika; sudjeluje u izradi općih akata koji se odnose na radne odnose; priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih i drugih općih akata iz nadležnosti opće uprave; prati i proučava zakonske propise iz oblasti rada i radnih odnosa i ostvaruje kontakt sa nadležnim tijelima; obavlja i druge poslove koje mu naloži šef Odsjeka i pomoćnik Načelnika Općine.
03.Opis poslova: izrađuje analize, izvješća i informacije na temelju raspoloživih podataka; prati izvršenje proračuna, te izrađuje izvješće o izvršenju proračuna sukladno zakonu; vodi evidenciju obveza iz proračuna Općine; prati likvidnost proračuna Općine; prati, zajedno sa drugim Općinskim službama, realizaciju projekata u okviru kapitalnih izdataka; priprema i daje naloge za prijenos sredstava po odobrenim projektima; obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto kao i druge poslove koje mu naloži šef Odsjeka i pomoćnik Načelnika Općine.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, i to:

za poziciju 01.
-VSS,/VII stupanj stručne spreme, završen strojarski ili građevinski fakultet
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računalu

za poziciju 02.
- VSS/ VII stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računalu

za poziciju 03.
- VSS/ VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računalu

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Stjepana Radića broj: 3, 88 000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena
u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računalu,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Stjepana Radića,
broj 3, 88 000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba ).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Stjepana Radića 3
88 000 Mostar
sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Prozor-Rama"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.